PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 179 din data de 22.12.2016 privind modificarea si completarea HCL 227/2015 pentru aprobarea modelului contractului de prestare a serviciului de salubrizare in Municipiul Fagaras

Nr. 179/2016 back

CONILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS

intrunit in sedinta ordinara,

 

     Analizand referatul nr.37186/12.12.2016 al Directorului executiv precum si adresa inaitata de SC SALCO SERV SA inregistrata la municipiul Fagaras sub nr 36.617/07012.2016  prin care se solicita aprobarea modificarilor aduse asupra modelului cadru de contract de prestare a serviciului de salubrizare in municipiul Fagaras,
     Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura, ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor,
     Tinad seama de prevederile art. 42 alin.6, alin 9  din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, modificata si completata  prin Legea 225/2016 ,coroborate cu prevederile art. 3 alin 7 , srt. 6 alin L din Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, modificata si completata,
     Văzând prevederile HCL 227/18.12.2015 privind aprobarea modelului contractului de prestarea a serviciului de dalubrizare in municipiul Fagaras,
     Avand in vedere avizele favorabile ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale
     În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit d si alin 6 lit a pct 14, art. 45 alin 1 si art. 115 alin 1 lit b din Legea administratiei publice locale 215/2001, modificata si completata,

 

HOTĂRĂȘTE: 
    

ART.I . Se modifica si se completeaza art.14 din HCL 227/2015 astfel:
“ Art. 14 – (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deseurilor municipale se emite cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.
(2) – Neachitarea facturii in termen de 15 zile  de la data scadentei atrage dupa sine aplicarea de penalitati de intarziere dupa cum urmeaza:
a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare , stabilite conform prevederilor legale in vigoare
b) penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei
c) valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului si se constituie venit al operatorului”

ART II. Se modifica si se completeaza art.19 din HCL 227/2015 prin introducerea unui nou alineat, astfel:
“( 4) factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu.”

 

ART. III. Se modifica si se completeaza art.23 din HCL 227/2015 astfel:
“ Art. 23 – (1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind ecexutarea sau interpretarea prezentului contract să se solutioneze  pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil ele sunt de competenta instanţelor judecătoreşti române.
(2) - În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.”

 

ART.IV.Se modifica si se completeaza  HCL 227/2015  prin introducerea art 27,astfel:
“ Art. 27- (1) Datele cu character personal colectate de clienti de tipul nume, prenume, CNP, , serie si nr. Act de identitate, adresa postala, adresa de email, numar de telefon/fax se prelucreaza in scopuri determinate si anume:
-    intrarea partilor intr-o relatie contractuala
-    derularea unei relatii contractuale
-    colectare debite/recuperare debite
-    reclama, publicitate, marketing in interesul partilor semnatare.
(2) Prin semnarea contractului, utilizatorul isi da acordul expres si neechivoc ca datele cu caracter personal sa fie utilizate exclusive in scopurile enumerate mai sus. ”

 

ART. V.Se modifica si se completeaza anexa1 la  HCL 227/2015 prin adaugarea punctelor 15 si 16, astfel:
“ 15. Legea 225/17.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii 51/2006
   16. Legea 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.”

 

ART. VI.  Restul caluzelor raman neschimbate.
 

ART.VII.Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras prin  SC SALCO SERV SA Fagaras.

 


  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                      CONTRASEMNEAZA,                                                           

      ERCĂU BRUNO                                                                              Secretarul municipiului,  LAURA ELENA GIUNCA

 

 

Prezenta hotarare s-a adoptat cu 17 voturi pentru
 Consilieri in functie: 19
 Consilieri prezenti: 17
Prezenta Hotarare se comunica:
-    1 ex Dosarul de sedinta                          - 1 ex Colectie
-    1 ex Prefectura                                        - 1 ex Directia DAPL
-    1 ex Primar                                              - 1 ex Afisare
-    1 ex Secretar                                            - 1 ex SC SALCO SERV SA
-    1 ex Colectie

Cod: F:50