PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA Nr. 184 din data de 22 decembrie 2016 privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016

Nr. 184/2016 back

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş

întrunit în sedinţă ordinară,

 

     Având în vedere:
     - Raportul nr. 38052/19.12.2016 prin care Primarul Municipiului Făgăraş propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016,
     - Caracterul urgent al sumelor ce se impun rectificate supunem proiectul de hotarare direct in sedinta Consiliului Local al Municipiului Făgăraș din data de 22.12.2016,
     În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
     În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Fagaras atat la partea de venituri la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1.

Art.2. Aprobarea rectificării listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finantare din bugetul local al Muncipiului Făgăraș, conform anexei nr.2.

Art.3. Aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, conform anexei nr.3.

Art.4. Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe.
                      

 

        PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
                     CONSILIER                                                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI    
                     Bruno Ercău                                                                                                Laura Elena Giunca
                      

Consilieri în funcţie – 19

Consilieri prezenţi la şedinţa ordinară – 15

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru.

Prezenta hotărâre se comunică:
-      Instituţiei Prefectului Braşov
-    Primarul Municipiului Făgăraş
-    Secretarul Municipiului
-    Direcţia Buget Finanţe
-    D.G.R.F.P. - Braşov
-    Serviciul Trezorerie Făgăraş
-    Colectie


Cod: F – 50.