PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr. 2 din data de 09 ianuarie 2017 - privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2016 și a sumei de 2.336.399,09 lei din excedentul bugetului centraliz

Nr. 2/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 2 Din data de 09 ianuarie 2017

- privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2016 și a sumei de 2.336.399,09 lei din excedentul bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al anului 2016


Consiliul Local al Municipiului Făgăraş 
întrunit în şedinţă extraordinară,


     Avînd în vedere:
     - Raportul de specialitate nr. 69/04.01.2017 privind utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul bugetului local al anului 2016, si utilizarea sumei de 2.336.399,09 lei din excedentul bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al anului 2016,
     - Prevederile art. 58 si ale art.70 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale actualizată, 
     - Anexa 1 cap. III punctul 2 al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, în care se prevede termenul de 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2017,
     Ținand cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 1.000.000  lei din excedentul bugetului local al anului 2016, pentru acoperirea golurilor de casă, provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile sectiunii de functionare si dezvoltare pentru anul 2017.

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 2.336.399,09 lei din excedentul bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al anului 2016, pentru finanțaarea secțiunii de funcționare pentru anul 2017.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic Financiar.

                                  

 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI            
   CONSTANTIN AURELIAN GABOR                                                               LAURA ELENA GIUNCA                                                        


Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședință - 17
Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru 
Se comunică:
-    Prefectura Judeţului Braşov
-    Primarul Municipiului Făgăraş
-    Secretarul Municipiului
-    Direcţia Buget Finanţe
-    Serviciul Trezorerie Fagaras
-    Colectie
-    Birou Unic


Cod F – 50