PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.10 din data de 31 ianuarie 2017 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil-Apartament 2, proprietatea Statului Roman, având Au 54,6 mp, situat în Făgăraş, str.D-na Stanca nr,4,

Nr. 10/2017 back

HOTĂRÂREA nr.10
din data de 31 ianuarie 2017

-privind vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil-Apartament 2, proprietatea Statului Roman, având Au 54,6 mp, situat în Făgăraş, str.D-na Stanca nr,4, identic cu cel înscris în CF.101632Făgăraş  C1-U3 cu nr.top.209/2,210/2

                                                                                                  
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în şedinţă ordinară, 


     Analizând referatul Serviciului Urbanism, cadastru şi energetic  nr. 1242 din 17.01.2017   prin care se propune vânzarea   prin licitaţie publică  a unui imobil-Apartament  2 , proprietatea Statului Roman , având Au 54,6 mp situat în Făgăraş str.D-na Stanca nr,4 identic cu cel înscris   în CF.101632Făgăraş  C1-U3 cu nr.top.209/2,210/2,          
     Având  în vedere avizu favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
     Văzând   prevederile  art. 36 alin.2 lit.c,  alin.5 lit.b si 123     alin.3 din Legea   nr.   215/2001 a administratiei   publice    locale,    republicată şi ale art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi prevederile art.110 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi însuşirea în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

     În temeiul art 45 alin.3  şi 115 alin.1 lit.b)  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată și completată,


HOTĂRĂŞTE:


Art 1.  Se aprobă ca oportună vânzarea   prin licitaţie publică  a unui imobil-Apartament  2 , situat în Făgăraş str.D-na Stanca nr,4, proprietatea Statului Român ,  identic cu cel înscris  în CF.101632Făgăraş  C1-U3 cu nr.top.209/2,210/2, având Au 54,6 mp.
Art.2.Cheltuielile  ocazionate cu ocazia  vânzării (intocmire documentaţie cadastrală; raport de evaluare ce vor fi ulterior insuşite de Consiliul local) vor fi suportate de proprietar urmând a fi incluse în preţul vânzării imobilului. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează  Primarul icipiului Făgăraş, prin Serviciului Urbanism, cadastru şi energetic şi Compartimentul  evidenţă patrimoniu.
   


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GABOR CONSTANTIN AURELIAN

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                     
                                                                                   Secretarul municipiului, LAURA ELENA GIUNCA


Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri în functie-19;
Consilieri prezenti - 19 ;


Prezenta hotărâre  se comunică::

-    1ex. dosarul de şedinţă
-    1ex. colecţie
-    1ex. Prefectură
-    1ex. Primar
-    1ex. Secretar
-    1ex. Afişare
-    1 ex.Serviciul urbanism,cadastru,energetic
-     1ex. Compartimentul  evidenţă patrimoniu.
-    1ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă


Cod F:50