PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.11 din data de 31 ianuarie 2017 - privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri şi actele justificative

Nr. 11/2017 back

HOTĂRÂREA NR.11
din data de 31 ianuarie 2017

 - privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri şi actele justificative

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş,
întrunit în şedintă ordinară,


     Având în vedere Referatul cu nr. 384 din 10.01.2017 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se propune stabilirea locului de primire al cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri şi actele justificative,
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
     Ţinând seama de prevederile art. 8 din Legea nr.152/1998, ale art. 14 şi 15 din H.G. nr. 962/2001 modificată şi completată şi ale art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a”, pct. 5 şi 17 din Legea nr. 215/2001 privind admnistraţia publică locală, republicată, modificată şi completată și ale HG nr. 251/2016 privind  modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001

     În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Primirea cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte, destinate închirierii se face la Primăria Municipiului Făgăraş – Compartiment Evenimente publice, Informare cetăţeni şi Registratură - Str. Republicii nr. 3.
Art. 2. Titularul cererii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii. Cererea de locuinţă se efectuează individual şi în nume propriu.
Art. 3. Primirea actelor justificative de completare a cererilor depuse până la sfârşitul anului 2016 se face la Primăria Municipiului Făgăraş – Compartiment Evenimente publice, Informare cetăţeni şi Registratură - Str. Republicii nr. 3.
Art. 4. Actele justificative necesare, care vor însoţi cererea sunt:

- copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de căsătorie şi certificat de naştere pentru toţi membrii familiei);
- xerocopii după actele de identitate (pentru membrii familiei cu vârste peste 14 ani);
- declaraţie pe proprie răspundere privind numărul persoanelor în întreţinere 
(copii şi alte persoane);
- declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei/soţului şi ale
celorlalţi membri majori din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi deţinut) a unei locuinţe în proprietate, sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează;
- situaţia locativă actuală, după caz:
- pentru chiriaşi în spaţiu din fond locativ privat, contract de închiriere cu precizarea suprafeţei închiriate;
- pentru toleraţi în spaţiu, declaraţie autentificată din care să rezulte suprafaţa locuibilă şi nr. de persoane care se gospodăresc în acest spaţiu;
- adeverinţă că îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş cu precizarea locului de muncă şi a funcţiei;
- raport per salariat-extras REVISAL din care să rezulte locul de muncă, vechimea; 
- copie legalizată după ultima diploma care atesta nivelul de studii si/sau pregatire profesionala;
- certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor, sau o cameră în plus);
- documentele din care să rezulte situaţia socială deosebită:
- tineri proveniţi din case de ocrotire şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
- tineri care au adoptat copii;
- tineri evacuaţi din case naţionalizate.  
- documente din care să rezulte venitul meniu brut lunar/membru de familie. 
Art. 5. La cererile depuse pâna la sfârşitul anului 2016, se vor anexa în cursul lunii februarie a.c., pe bază de borderou, actele justificative prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va da publicităţii prin afişare şi prin mass-media locală.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Secretarul Municipiului şi Compartiment Evidenţă Patrimoniu.

   

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           

GABOR CONSTANTIN AURELIAN

 

                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                               Secretarul municipiului,
                                                                                                                              LAURA ELENA GIUNCA

 

Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în functie-19;
Consilieri prezenti - 19;


 Prezenta hotărâre se comunică:

-   1 ex. Dosar şedintă
-   1 ex. Colecţie
-   1 ex. Prefectură
-   1 ex. Primar  
-   1 ex. Secretar
-   1 ex. Compartiment Evidenţă Patrimoniu.
-   1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
-   1 ex. Afişare.

             


Cod: F-50.