PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.17 Din data de 20.02.2017 privind modificarea şi completare art. 1 din H.C.L. nr. 113/2016 în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii şi completării suprafeţei pe care se

Nr. 17/2017 back

HOTĂRÂREA NR.17
Din data de 20.02.2017
 
privind modificarea şi completare art. 1 din H.C.L. nr. 113/2016  în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii şi completării suprafeţei pe care se realizează  BAZINUL DE ÎNOT ACOPERIT”

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în şedinţă extraordinară,

     Având în vedere:
- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Făgăraş  şi a Referatului Compartimentului Implementare Proiecte de Finanţare nr. 5.290 din 17.02.2017 în sensul modificării denumirii obiectivului de investiţii din „AMENAJARE COMPLEX SPORTIV CU BAZIN DE INOT ACOPERIT ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ” în  „BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT” ca urmare a recomandării CNI şi a suprafeţei pe care se realizează aceast bazin acoperit de la 12.213,72 mp la 14.459 mp identificat potrivit Cărţii funciare nr. 105507 Făgăraş, în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate a proiectului,
- Ordonanţa Guvernului României nr. 16/2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.;
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (7) lit „a”, alin. (2), lit. „f” şi alin. (5), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată,
 
HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se aprobă modificarea  şi completarea H.C.L. nr. 113 din 19 octombrie 2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „AMENAJARE COMPLEX SPORTIV CU BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ” care va avea următorul conţinut:
„Art.1. Se aprobă predarea, de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraş către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului situat în localitatea Făgăraş, jud. Braşov, Parcul Regina Maria – teren pentru construcţii proprietatea Municipiului Făgăraş, a terenului în suprafaţă de 14.459 mp identificat potrivit Cărţii funciare nr. 105507 Făgăraş, liber de orice sarcină legală, în vederea realizării de către CNI a obiectivului de investiţii ”BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT”.
Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.113/2016 rămân neschimbate.
           
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZA
            LUP LUCIAN GHEORGHE                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA
 
                                                                                                  
                                  
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ”pentru”, - voturi ”împotrivă”, -  voturi ”abţineri”.
Consilieri în funcţie: 19
Consilieri prezenţi: 15
 
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex. Dosar de şedinţă
-1ex. Colecţie
-1ex. Prefectură
-1ex. Primar
-1ex. Secretar
-1ex. Direcţia Buget-finanţe
-1 ex. Comp. Implementare Proiecte
-1ex. Comp. Evenimente publice, informare cetăţeni şi registratură
-1ex. Afişare.
 
 
Cod : F-50