PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.176 din data de 22 decembrie 2016 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului in suprafata de 339 mp din suprafata totala de 18867 mp proprietatea Statului Roman,  Făgă

Nr. 176/2016 back

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în ședință ordinară,

 

 

     Analizand referatul nr.  35135  din 14.12.2016,   Compartiment evidenta, patrimoniu (concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri)  prin care se propune vanzarea  prin licitaţie publică a  suprafetei  de 339 mp, proprietatea Statului Roman, situat in str.Negoiu, nr.147, 
     Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura, ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor,                                                                                 
     In conformitate cu prevederile  art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, ale art.36 alin (1) si alin (2) lit.c coroborat cu alin. (5) lit.b), art.123 alin.(1), alin. (2 si alin.(3 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: prevederile art.555, art.557 alin.2), art.617, art.1650 Cod Civil,
     În temeiul art.45 alin.3 şi 115 alin1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     ART.1. Se aproba vanzarea prin licitatie publica a imobilului-teren intravilan, in suprafata de 339 mp din suprafata totala de 18867 mp, inscris in C.F.105393, teren aferent imobilului achizitionat conform contractului de vânzare-cumpărar prin lichidator TopExpert S.P.R.L.
     ART.2. Se aprobă dezmembrarea suprafetei de 339 mp, din totalul de 18867 inscris in C.F.nr.105393, situata  in Municipiul Fagaras, str. Negoiu, nr.147.
     ART.3. Se aproba evaluarea terenului  prevazut  la art.1, in vederea vanzarii prin evaluator autorizat ANEVAR, costul documentatiei de evaluare va fi inclus in valoarea de vanzare a terenului.
     ART.4. Pretul de vanzare  va fi aprobat ulterior de catre Consiliul Local.
     ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Compartiment evidenta, patrimoniu ( concesiuni, inchirieri, administrare, parcari evidenta bunuri) si comisiei de inventariere domeniul public si privat.

 


 PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
              ERCĂU BRUNO                                                                                              Secretarul municipiului,
                                                                                                                                   LAURA ELENA GIUNCA

 


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
    
    Prezenta hotarare se comunica:
    -1ex.dosar de sedinta
    -1ex.colectie
    -1ex.Prefectura
    -1ex.Primar
    -1ex.Secretar
    -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
    -1ex.afisaj
    -1ex. Compartiment evidenta patrimoniu