PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.181 din data de 22 decembrie 2016 modificarea sumelor prevăzute în anexa nr.1 la H.C.L. nr.30/29.02.2016 - Calendarul   Manifestărilor Culturale al Municipiului Făgăraș, pozițiile 27, 28

Nr. 181/2016 back

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 
întrunit în ședință ordinară,

 

     Analizând referatul nr. 28009/09.12.2016 prin care se propune aprobarea modificări sumelor prevăzute în anexa nr.1 la  H.C.L. nr.30/29.02.2016 - Calendarul Manifestărilor Culturale al Municipiului Făgăraș, pozițiile 27, 28 respectiv poziția 29,
     Sumele prevăzute la pozițiile  27, 28 si 29  se suplimentează astfel:
-    poziția 27  „Nunta de Aur „-  se suplimenteaza cu suma de 28,00 mii lei,
-    pozitia 28  „ Ziua Națională a României”  se suplimenteaza cu suma de 15,00 mii lei
-    pozitia 29  „Zile si Nopți Albe” la Făgăraș”  se suplimenteaza cu suma de 20,00 mii lei 
     Urmare a celor mentionate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare, 
     Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
     Ţinând seama de art.19,  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
     Văzând dispoziţiile art. 36 alin. (4) lit.a) şi alin. (6) lit.a) pct.1,3,4,5,6 şi 9 din Legea nr. 215 /2001 (republicată), privind administraţia publică locală,
     În temeiul prevederilor  art. 45 alin.(1) lit.a) şi art. 115 alin.1 lit.b)  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,  
 


HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1. Se aprobă modificarea sumelor prevăzute în anexa nr.1 la H.C.L. nr.30/29.02.2016 - Calendarul Manifestărilor Culturale al Municipiului Făgăraș, pozițiile 27, 28 respectiv poziția 29 după cum urmează:
-    poziția 27  „Nunta de Aur „-  se suplimenteaza cu suma de 28,00 mii lei,
-      pozitia 28  „ Ziua Națională a României”  se suplimenteaza cu suma de 15,00 mii lei
-     pozitia 29  „Zile si Nopți Albe” la Făgăraș”  se suplimenteaza cu suma de 20,00 mii lei 
     Plata acestora se suportă din Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, subcapitol 67.50 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiilor, Titlul 20 –Bunuri și servicii, articol 20.30 –Alte cheltuieli, Aliniat 203030- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, iar răspunderea pentru cheltuielile suplimentare revine organizatorilor.
     Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcția Economică, Compartiment monitorizare coordonare unități de învățămînt și Casa Municipală de Cultură Făgăraș.

        
PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,
              ERCĂU BRUNO                                                                                                      Secretarul municipiului,
                                                                                                                                           LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
    
    Prezenta hotarare se comunica:
    -1ex.dosar de sedinta
    -1ex.colectie
    -1ex.Prefectura
    -1ex.Primar
    -1ex.Secretar
    -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
    -1ex.afisaj
    -1ex.celor in cauza

    
    


Cod:F-50