PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.182 din data de 22 decembrie 2016 privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras, prin infiintarea unui post de referent gradul I

Nr. 182/2016 back

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş,
intrunit in sedinta ordinara,

 

     Vazand referatul nr. 37.519/2016a Comp. Resurse Umane prin care se propune modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras, prin infiintarea unui post de referent gradul I studii superioare, ca urmare a Deciziei nr.756/R/2016 a Curtii de Apel Brasov,
     Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului, ale Comisiei pentru servicii publice, pentru comert si agricultura, ale Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, problemele minoritatilor,                                                                                 
     Tinand seama de prevederile art.XVI din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, ale art.36 alin.(3) lit.(b) din L.215/2001 privind administraţia publică locală si ale OUG nr. 57/2016 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,prorogarea unor termene precum si unele masuri financiar bugetare,actualizata, art.36 alin.(2) lit.”a” si alin.3 lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, ale cap.IV din OUG nr.118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, 
     În temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin(1) lit „b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001 republicata si actualizata,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1 – Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura  Fagaras, prin infiintarea unui post de referent gradul I, ca urmare a Deciziei nr.756/R/2016 a Curții de Apel Brașov, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras prin managerul Casei Municipale de Cultura  Fagaras.


PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
              ERCĂU BRUNO                                                                                                            Secretarul municipiului,
                                                                                                                                                 LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
    
    Prezenta hotarare se comunica:
    -1ex.dosar de sedinta
    -1ex.colectie
    -1ex.Prefectura
    -1ex.Primar
    -1ex.Secretar
    -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
    -1ex.fisaj
    -1ex. managerul Casei Municipale de Cultura  Fagaras    
  


                                                                                                  
Cod: F-50