PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.183 din data de 22 decembrie 2016 privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa

Nr. 183/2016 back

Consiliul Local al Municipiului Fagaraş

întrunit în ședință ordinară,


    
     Analizând raportul Secretarului Municipiului Făgăraş privind alegerea preşedintelui de şedinţă,    
     Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
     Văzând prevederile art.35 alin. (1), art.41, art.47 din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată,
     Ţinând seama de art.9 din HCL.nr.82/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş,
     Având în vedere prevederile art.9 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Consiliilor locale,
     În temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) şi art.115, alin.1, lit.b.din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

        
HOTĂRĂŞTE:


    
Art.1. Domnul consilier GABOR CONSTANTIN AURELIAN se alege ca preşedinte de şedinta, în luna IANUARIE 2017 , pentru a conduce şedinţele Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna IANUARIE 2017.    
Art.2. În caz de forţă majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, vor fi conduse de către domnul consilier LUP LUCIAN GHEORGHE, în calitate de preşedinte de şedinţă.

    
PREȘEDIINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
              ERCĂU BRUNO                                                                                                                 Secretarul municipiului,
                                                                                                                                                      LAURA ELENA GIUNCA

 


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru și o abținere
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -16
    
    Prezenta hotarare se comunica:
    -1ex.dosar de sedinta
    -1ex.colectie
    -1ex.Prefectura
    -1ex.Primar
    -1ex.Secretar
    -1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
    -1ex.afisaj
    -1ex.celor in cauza

    
    

PJ/PJ.


Cod:F-50