PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR.185 din data de 22.12.2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a HCL 54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor

Nr. 185/2016 back

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
JUDEŢUL BRAŞOV, 
întrunit   in şedinţa    ordinară,

 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a HCL 54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând  scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, şi alte obligaţii de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderile individuale, asociaţiile familiale, precum şi de asociaţiile si fundaţiile legal constituite, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăraş

 

     Avand in vedere initiativa dlui consilier local Malene Petru  prin care se propune modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a HCL 54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis,
     Tinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, nr. 54/31. 03.2016, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, de conţinutul adresei nr. 8332/22.06.2016 a Consiliului Concurenţei, de prevederile art. 185, alin. 1, litera b, din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală, de prevederile O.U.G. nr. 77/2014, privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, actualizată, de prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013, privind aplicarea art. 107 şi 108, din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, ale Ordinului nr.157/2007, al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, ale H.G. nr. 1156/2007, privind stimularea creşterii economice..., de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată şi art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională,
     Vazand avizul Consiliului Concurenţei înregistrat cu nr.37.555/14.12.2016,
     În temeiul art. 36, alin. (2) lit. „b” , alin. (4) lit. „c”, art. 45, alin. (2)  lit. „c”, şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H OTĂRĂŞTE:

 

Art. I.  Se modifică şi completează Anexa nr. 1, a H.C.L. nr. 54/31.03.2016, în ce priveşte art. 9, pct. 3, litera b, art. 9, pct. 4 şi art. 10, pct. 1, alineat 3, precum şi art. 10, pct. 1, alineatele 4, 5, 6, 7 şi 8, în cuprinsul cărora se va înlocui sintagma”-reprezentantul legal al societăţii comerciale”, cu sintagma” reprezentantul legal ai entităţii solicitante”, acestea urmând a avea următorul conţinut:

” Art. 9, pct. 3. litera b.
Sunt persoane juridice înregistrate la Registru! Comerţului, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, sau entităţi înfiinţate in baza altor legi si înregistrate in alte evidenţe.”

” Art. 9, pct. 4.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, poate viza o perioadă maximă de 5 ani şi va fi acordată astfel încât pentru o perioadă de 3 ani consecutivi (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, să nu depăşească echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare. în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute de art. 7, litera e, pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.”

” Art. 10, pct. 1, alineat 3.
-    situaţiile financiare întocmite potrivit legii, aferente perioadei pentru care se solicită ajutorul”.


Art. II  Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1, a H.C.L. nr. 54/31.03.2016, rămân neschimbate.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş, prin Direcţia Buget Finanţe, Serviciul Venituri Bugetare şi Compartimentul administrare clădiri, terenuri, bunuri publice, urmărire contracte din cadrul Biroului Administraţie Locală.


           Preşedinte de şedinţă,                                                                                         Contrasemnează,        
                ERCĂU BRUNO                                                                                        Secretarul Municipiului, 
                                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu  15 voturi pentru
Consilieri in functie 19
Consilieri prezenti -15


 Prezenta hotărâre se comunică:
-    1ex. dosarul de şedinţă
-    1ex. colecţie
-    1ex. Prefectură
-    1ex. Primar
-    1ex. Secretar
-    1 ex. Serv Venituri Bugetare
-    1 ex. Direcţia Buget Finanţe 
-    1 ex. Afişaj

Cod: F-50