PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.9 din data de 31 ianuarie 2017 privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Plopului, bl.6, cam. 119, în condiţiile Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990,

Nr. 9/2017 back

HOTĂRÂREA nr.9 
din data de 31 ianuarie 2017

-privind vânzarea locuinţei  situate în Făgăraş, str. Plopului, bl.6, cam. 119, în condiţiile Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990, proprietatea Municipiului Făgăraş, domeniul privat

                                                       
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,
întrunit în şedinţă ordinară, 


     Analizând referatul Compartimentului evidenţă patrimoniu nr. 410/18.01.2017  prin care se propune vânzarea unei locuinţe, construit din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată şi a Decretului-Lege 61/1990, proprietatea Municipiului Făgăraş, domeniul privat,
     Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
     Văzând  prevederile  art.1, alin.1, art. 10, art.11 şi art. 12 din Legea 85/1992, republicată şi ale Decretului-Lege nr. 61/1990privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie şi art. 16 din Legea nr. 244/2011,
     În temeiul art 45 alin.3, 115 alin.1 lit.b) şi art. 123, alin.1  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată şi completată,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aproba vânzarea locuinţei, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniul privat, situată în Făgăraş, str. Plopului, bl., către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Evaluarea locuinţei supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeză Primarul Municipiului Făgăraş prin  Compartiment evidenţă patrimoniu.
     

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GABOR CONSTANTIN AURELIAN                               

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                          
                                                                                                               Secretarul municipiului,

                                                                                                               LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în functie-19;
Consilieri prezenti - 19 ;

 Prezenta hotărâre se comunică:

-    1 ex. Dosar şedintă
-    1 ex. Colecţie
-    1 ex. Prefectură
-    1 ex. Primar  
-    1 ex. Secretar
1 ex. Compartiment Evidenţă Patrimoniu
-    1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă
-    1 ex. Afişare.

             


Cod: F-50