PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIȚIA NR.746 din data de 3 iulie 2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară - convocată de îndată, cu prezență fizică, pentru data de joi, 4 IULIE

DISPOZIȚIA NR.746
din data de 3 iulie 2024


privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară - convocată de îndată, cu prezență fizică, pentru data de joi, 4 IULIE 2024, orele 15:30

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) și (2), art. 134 alin.i lit.(a), alin.(3), lit. b, alin.(4), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.i, lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art.198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.i. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință extraordinară - convocată de îndată, cu prezență fizică, pentru data de joi, 4 IULIE 2024, orele 15:30, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Ordinea de zi constituie anexa la prezenta.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fanaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.
Art.4.Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.i.
Art.5. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.
Art.6. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.7. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor Municipiului Făgăraș, prin afișare la sediul instituției și pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.

Anexă la Dispoziția nr. 746/2024
ORDINEA DE ZI


a Ședinței extraordinare - convocată de îndată, cu prezență fizică, a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 4 IULIE 2024, orele 15:30
1.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită al imobilului situat în Făgăraș, str.Cetății, nr.4oA, aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș, având destinația de „Centru rezidențial pentru persoane vârstnice”, Asociației de Dezvoltare Integrată a Făgărașului, în vederea furnizării de servicii sociale în regim rezidențial acordate persoanelor vârstnice.

Spre avizare Comisiilor de specialitate : -Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului; -Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură; - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement; - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților; - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană.