PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA PENTRU POSTUL DE DIRECTOR GENERAL

Sectiunea: Anunţuri publiceŞtiri şi Evenimente back

16.12.2020
SALCO SERV SA. organizează concurs de selecție pentru postul de director general, cu mandat.
 
Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecția dosarelor candidaților. Etapa a II-a –interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.
 
DIRECTOR GENERAL - Condiții obligatorii
 1. Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă;
 2. Experienţă profesională generală, de cel puțin 7 ani;
 3. Experiență de minim 3 ani, consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăţi din sectorul privat;
 4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
 5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal;
 6. Fără înscrisuri în cazierul judiciar;
 7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.
 
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:
 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
 4. Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz);
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;
 9. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).
 
Criterii de evaluare/selecție:
 1. Competenţe specifice sectorului de activitate;
 2. Competențe profesionale de importanță strategică;
 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
 4. Competențe sociale și personale;
 5. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.
 
Bibliografie:
 1. OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
 2. HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 3. Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată.
 
Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.
 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2020