PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare inscrierii in evidentele fiscale a unui mijloc de transport (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

1. ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice/persoane juridice- model 2016 ITL 005; -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice- model 2016 ITL 006 ; -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice model 2016 ITL 007; -actul de dobandire al mijlocului de transport in original sau copie certificata: > contract de vanzare-cumparare - 5 EXEMPLARE ORIGINALE - MODEL 2016 ITL 054: > act de donatie; > contract de leasing si proces verbal de predare primire; > contract de novatie; > factura fiscala; > factura finalizare leasing; > certificat de mostenitor; > hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al mijlocului de transport ramase definitive si irevocabile/definitive si executorii; > actul de dobandire tradus si legalizat in limba romana > documentul vamal - in cazul in care mijlocul de transport este dobandit de catre contribuabil din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene; > in cazul unui mijloc de transport pe apa este necesar sa se anexeze si documentul de inregistrare la autoritatea navala romana; A.cartea de identitate a vehiculului eliberata de R.A.R. (original si fotocopie); B.„certificatul de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local” din care se rezulte ca, la data instrainarii vanzatorul nu figura cu debite fata de bugetul local al unitatii administrativ teritoriala unde a fost inregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie) C.actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); D.actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie) si imputernicire in original sau fotocopie legalizata. E.fisa de inmatriculare a vehiculului (original); Mentionam ca, in cazul in care bunul mobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte), anexandu-se totodata si Dispozitia numire tutore/curator.