PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare inscrierii in evidentele fiscale a unor bunuri imobile (cladiri/trenuri) (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare inscrierii in evidentele fiscale a unor bunuri imobile (cladiri/trenuri): ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A UNOR BUNURI IMOBILE (CLADIRI/TERENURI): -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/ nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice- model 2016 ITL 001; -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice- model 2016 ITL003; - „declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal” - model ITL 2010 004 (dupa caz, pentru imobile dobandite inainte de 31.12.2015); - actul de dobandire al imobilului (original si fotocopie) dupa caz: > contract de vanzare-cumparare sau extras CF > contract de schimb; > contract de donatie; > certificat de mostenitor; > hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa calitatea de proprietar al imobilului in cauza; > proces verbal de licitatie; > act de adjudecare; > contract de leasing; >contract de fiducie; > contract de concesiune/inchiriere; > autorizatie de construire; > proces verbal de receptie a lucrarilor; > declaratie pe proprie raspundere in cazul in care imobilul a fost construit fara autorizatie de construire; > act de alipire; > act de dezmembrare; > proces verbal de receptie (in cazul locuintelor noi); sau procesul verbal de receptie partiala, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri, pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis, documentul care atesta regularizarea taxei pentru autorizatia de construire > schite imobil/ cadastru si intabulare; -autorizatia de construire si/sau de desfiintare, dupa caz privind schimbarea de destinatie a cladirii/documentatia cadastrala/orice documente doveditoare/declaratia pe proprie raspundere a proprietarului cladirii inregistrata la organul fiscal, in cazul in care nu exista alte documente doveditoare; -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata. In cazul cladirilor nerezidentiale, pe langa declaratia fiscala vor fi depuse: -contract de inchiriere / comodat (copie); -raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;) -carte de identitate copie; -act de dobandire imobil in copie; -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata. Pentru cladirile cu destinatie mixta, pe langa declaratia fiscala vor fi depuse: -contract de inchiriere / comodat in care se precizeaza suprafata transmisa pentru desfasurarea activitatii economice (copie); -raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii care sa reflecte valoarea cladirii la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta in copie/acte din care sa rezulte valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie/actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in copie (contract de vanzare – cumparare, contract de donatie, acte de succesiune, etc;) -act de dobandire imobil in copie; -declaratie pe proprie raspundere; -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -imputernicire in original sau fotocopie legalizata. Mentionam ca: - in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala, acesta va fi reprezentat de un imputernicit; - imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ; - conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscala orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal; - in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte). ACTE NECESARE INSCRIERII IN EVIDENTELE FISCALE A TERENURILOR AGRICOLE/SILVICE INCHIRIATE/PRELUATE IN FOLOSINTA: -declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice – model 2016 ITL 003; -actul de dobandire al terenului (original si fotocopie) > schita terenului; > plan de amplasament in zona; > adeverinta prin care se face dovada inscrierii terenului in registrul agricol si categoria de folosinta a terenului eliberata de serviciul secretariat, registru agricol din cadrul Primariei Sectorului 1; > adeverinta eliberata de Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Urbanism; > adeverinta eliberata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale; -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie); -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie); -contract de inchiriere/concesiune; -imputernicire in original sau fotocopie legalizata. Mentionam ca: - in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala, acesta va fi reprezentat de un imputernicit; - imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ; - conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscala orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal; - in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, declararea bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).