PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale a unui bun imobil (persoane fizice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare scoaterii din evidentele fiscale a unui bun imobil: -cerere tip;: -actul de instrainare (original si fotocopie) dupa caz: -contract de vanzare-cumparare; > contract de schimb; > contract de donatie; > certificat de mostenitor; > hotarari judecatoresti (legalizate cu mentiunea definitiva si irevocabila) sau alte inscrisuri din care sa reiasa ca bunul imobil nu mai este in proprietatea contribuabilului; > proces verbal de licitatie; > act de adjudecare; > contract de leasing; > contract de concesiune; > act de dezmembrare; > autorizatie de demolare;: -actul de identitate al contribuabilului: C.I./B.I/N.I.F/C.U.I (original si fotocopie);: -actul de identitate al imputernicitului (original si fotocopie);: -imputernicire in original sau fotocopie legalizata.: Mentionam ca: - in cazul in care contribuabilul nu are domiciliul pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu art. 18 din Noul Cod de procedura fiscala, acesta va fi reprezentat de un imputernicit; - imputernicirea se depune la organul fiscal in original sau fotocopie legalizata in conformitate cu acelasi act normativ; - conform art. 82 din Noul Cod de Procedura Fiscala orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal; - in cazul in care bunul imobil este dobandit de un catre minor, scoaterea din evidentele fiscale a bunului se face de catre tutore/curator/reprezentant legal (parinte).