PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui cladiri (ce pot fi urmatoarele, dupa caz) (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui cladiri (ce pot fi urmatoarele, dupa caz): Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat - 2 exemplare originale); -Actul de dobandire al cladirii, ce poate fi: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de donatie, act de dare in plata, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, dupa caz, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, in cazul fuziunilor/divizarilor: Proiectul de fuziune/divizare, insotit de protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator in forma autentica-depus la Oficiul National al Registrului Comertului, privitor la fuziune/divizare, Incheierea pronuntata in sedinta publica, prin care se dispune inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor cu privire la modificarile sus mentionate, Certificatul de inregistrare mentiuni, etc, (fotocopie - 2 exemplare); -Autorizatia de construire, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, dar intocmit nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor, precum si pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege) si/sau procesul verbal de receptie partiala, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri, pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis, documentul care atesta regularizarea taxei pentru autorizatia de construire, anuntul de incepere a lucrarilor autorizate la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei si la Inspectoratul de Stat in Constructii (fotocopie) -Declaratie pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in inscrisuri, din care sa reiasa faptul ca toate cheltuielile atribuibile direct investitiei, se regasesc in valoarea declarata organului fiscal (original); -In situatia in care lucrarile efectuate ce au modificat masa impozabila, nu au necesitat emiterea unei autorizatii de construire, se depune o declaratie pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in inscrisuri, din care sa reiasa aceasta situatie de fapt, insotita de documentele contabile justificative (original) -Fisa analitica a contului 231-imobilizari in curs, cu evidentierea urmatoarelor operatiuni: platile efectuate catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C., inregistrarea echipamentelor tehnologice aferente investitiei precum si a tuturor cheltuielilor atribuibile direct investitiei (original); -Balanta de verificare aferenta lunii inregistrarii in evidenta contabila, a modificarii valorii de impunere a cladirii, insotita de fisa contului corespunzator(original); -Contract de leasing financiar si/sau contract de novatie, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, insotit de raportul de evaluare si de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, (fotocopie); -Documentul prin care se atribuie in concesiune /inchiriere /administrare/ folosinta o cladire, proprietate publica sau privata a statului, ori a unitatilor administrativ -teritoriale, (fotocopie) insotit de Adeverinta eliberata de institutia ce detine cladirea, din care sa reiasa valoarea cladirii / spatiului din cladire detinut in folosinta precum si data reevaluarilor aferente cladirii ce face obiectul declararii, pentru intreaga perioada de derulare a contractului / contractelor de inchiriere / concesionare (fotocopie); -Declaratie pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in inscrisuri, ce va cuprinde mentiunile prevazute la punctul 6, Titlul IXdin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de documente justificative din care sa reiasa destinatia cladirii, daca aceasta este utilizitata in scop rezidential, respectiv: contractele de inchiriere, contractele de comodat sau orice alte documente relevante; -Codul unic de inregistrare (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.