PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui teren (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui teren: -Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice, Anexa nr. 4, Model 2016 ITL 004 (formular tipizat - 2 exemplare originale); -Actul de dobandire, in forma autentica, ce poate fi: contract de vanzare - cumparare, contract de schimb, act de donatie, act de dare in plata, act de adjudecare, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila / definitiva si executorie, dupa caz, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, in cazul fuziunilor / divizarilor: Proiectul de fuziune / divizare, insotit de protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator in forma autentica-depus la Oficiul National al Registrului Comertului, privitor la fuziune/divizare, Incheierea pronuntata in sedinta publica, prin care se dispune inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor cu privire la modificarile sus mentionate, Certificatul de inregistrare mentiuni, etc. (fotocopie - 2 exemplare); -Contract de leasing financiar si/sau contract de novatie, in cazul contribuabililor, care au calitatea de locatar, insotit de raportul de evaluare si de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, (fotocopie); -Documentul prin care se atribuie in concesiune / inchiriere / administrare / folosinta o cladire, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ - teritoriale (fotocopie); -Fisa corpului de proprietate / fisa bunului imobil(fotocopie); -Codul unic de inregistrare (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.