PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru modificarea in evidenta fiscala, a valorii de impunere a unei cladiri (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru modificarea in evidenta fiscala, a valorii de impunere a unei cladiri: - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladirile rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, Anexa nr. 2, Model 2016 ITL 002 (formular tipizat - 2 exemplare originale); -Raportul de reevaluare, intocmit de expert A.N.E.V.A.R., insotit de dovada ca rezultatele evaluarii au fost inregistrate in baza de date, cuprinzand valorile impozabile ale cladirilor, gestionata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) (fotocopie); -Hotararea adunarii generale a actionarilor/decizia asociatului unic, privind aprobarea inregistrarii in evidenta contabila, a rezultatului raportului de evaluare, dupa caz (fotocopie); -Balanta de verificare aferenta lunii inregistrarii in evidenta contabila a valorii rezultate in urma raportului de evaluare, insotita de fisa contului corespunzator(original); -In cazul executarii unor lucrari de modernizare /desfiintare partiala sau totala a unei cladiri / parti din cladire, ce au necesitat emiterea unei autorizatii de construire: Autorizatia de construire, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire, dar intocmit nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor, precum si pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut de lege) si / sau procesul verbal de receptie partiala, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri, pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis, documentul care atesta regularizarea taxei pentru autorizatia de construire, anuntul de incepere a lucrarilor autorizate la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizatiei si la Inspectoratul de Stat in Constructii (fotocopie); -Declaratie pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in inscrisuri, din care sa reiasa faptul ca toate cheltuielile atribuite direct investitiei, se regasesc in valoarea declarata organului fiscal (original); -In situatia in care lucrarile efectuate ce au modificat masa impozabila, nu au necesitat emiterea unei autorizatii de construire, se depune o declaratie pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in inscrisuri, din care sa reiasa aceasta situatie de fapt, insotita de Contract de prestari servicii, incheiat cu constructorul/ antreprenorul/furnizorul, proces verbal de receptie/la terminarea lucrarilor /de punere in functiune etc., semnat cu constructorul /antreprenorul /furnizorul etc., ce serveste drept document de inregistrare in evidenta operativa si in contabilitate, in cazul in care lucrarile de modernizare nu au fost efectuate in regie proprie, (fotocopie); -Fisa analitica a contului 231-imobilizari in curs, cu evidentierea urmatoarelor operatiuni: platile efectuate catre organul emitent al autorizatiei de construire si I.S.C., inregistrarea echipamentelor tehnologice aferente investitiei precum si a tuturor cheltuielilor atribuibile direct investitiei (original); -Balanta de verificare, aferenta lunii inregistrarii in evidenta contabila, a modificarii valorii de impunere a cladirii, insotita de fisa contului corespunzator (original); -Bilant contabil, aferent exercitiilor financiare precedente, inregistrat la A.N.A.F., in situatia in care modificarea valorii de impunere a cladirii, a fost efectuata in ultimii cinci ani fiscali precedenti anului in curs (fotocopie); -Codul unic de inregistrare (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizat.