PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a unui imobil (cladire si teren) (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a unui imobil (cladire si teren -Cererea prin care se solicita incetarea de pe rolul fiscal a imobilului (2 exemplare originale); -Actul prin care s-a transmis/pierdut dreptul de proprietate/folosinta al bunului,ce poate fi: contract de vânzare - cumparare, contract de schimb, act de donatie, act de dare in plata, act de adjudecare, hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, dupa caz, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, in cazulfuziunilor/divizarilor: Proiectul de fuziune/divizare, insotit de protocolul de predare-primire al bunurilor, Actul modificator in forma autentica - depus la Oficiul National al Registrului Comertului, privitor la fuziune/divizare, Incheierea pronuntata in sedinta publica, prin care se dispune inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor cu privire la modificarile sus mentionate, Certificatul de inregistrare mentiuni, Autorizatia de desfiintare, insotita de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor in situatia desfiintarilor cladirilor, rezilierile contractelor de leasing financiar si/sau contractele de novatie, insotite de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, etc, (fotocopie - 2 exemplare); -Balanta de verificare aferenta lunii inregistrarii in evidenta contabila a scoaterii din evidenta fiscala a valorii de impunere a cladirii/terenului, insotita de fisa contului corespunzator(original); -Codul unic de inregistrare (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati