PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui mijloc de transport si mijloacelor de transport marfa cu masa maxima autorizata de peste 12 tone (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru inscrierea in evidenta fiscala a unui mijloc de transport si mijloacelor de transport marfa cu masa maxima autorizata de peste 12 tone: -Declaratie fiscala pentru stabiliea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice Anexa nr. 5, Model 2016 ITL 005 sau -Declaratie fiscala pentru stabiliea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice Anexa nr. 6, Model 2016 ITL 006 (formular tipizat - 2 exemplare originale); -Actul de dobandire al mijlocului de transport(contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, factura, act de donatie, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, etc(un original si doua fotocopii); -IN CAZUL TRANSFERULUI DE PROPRIETATE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT, PRIN UTILIZAREA CONTRACTULUI DE INSTRAINARE-DOBANDIRE, MODEL 2016 ITL-054, NU ESTE NECESAR CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA (conform ORDIN 1069/1578/114 din 28.07.2016). -Cartea de identitate a vehiculului; -Contract de leasing financiar si/sau contract de novatie/cesiune, insotit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, (un original si doua fotocopii); -Certificat de atestare fiscala, emis pe numele vanzatorului/fostului utilizator, de catre compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, anterior instrainarii, cu exceptia mijloacelor de transport dobandite din strainatate (original) -Documentul vamal, emis de catre Autoritatea Vamala Romana, pentru mijlocul de transport, in cazul in care acesta este dobandit din alte state decat statele membre ale Uniunii Europene (fotocopie); -Adeverinta, eliberata de Regia Autonoma Registrul Auto Roman, care atesta sistemul de suspensie in cazul mijloacelelor de transport cu masa totala autorizata de peste 12 tone (fotocopie); -Codul unic de inregistrare (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.