PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru incetarea din evidenta fiscala a unui mijloc de transport (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru incetarea din evidenta fiscala a unui mijloc de transport: -Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport Model 2016 ITL 016 (formular tipizat - 2 exemplare originale); -Actul de instrainare(contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, factura, act de donatie, hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila/definitiva si executorie, act aditional la actul constitutiv al contribuabilului, protocol de predare primire, contract de leasing financiar, contract de novatie/cesiune, insotit de procesul verbal de predare primire sau orice alt document similar acestuia, in cazul contribuabililor care au calitatea de locatar, etc, (un original si patru fotocopii); -IN CAZUL TRANSFERULUI DE PROPRIETATE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT, PRIN UTILIZAREA CONTRACTULUI DE INSTRAINARE-DOBANDIRE, MODEL 2016 ITL-054, NU ESTE NECESAR CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA (conform ORDIN 1069/1578/114 din 28.07.2016). -Cartea de identitate a vehiculului; -Fisa de inmatriculare (original) -Codul unic de inregistrare (fotocopie); -Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; -Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.