PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate (persoane juridice)

Categoria: Taxe si Impozite back

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: -Declaratia fiscala/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate Anexa nr. 15, Model 2016 ITL 015 (formular tipizat - 2 exemplare originale); - Documente justificative sau dupa caz declaratie pe propria raspundere, cunoscand prevederile legii penale privind falsul in inscrisuri, din care sa rezulte amplasarea structurii de afisaj la o data certa si dimensiunile structurii de afisaj, ce face obiectul taxarii (fotocopie/original dupa caz); -Aviz/autorizatie de amplasare structura de afisaj (fotocopie); -Autorizatia de Construire (in situatia in care amplasarea structurii de afisaj a necesitat emiterea unei autorizatii de construire), insotita de Memoriul tehnicsi/sau de Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procesul verbal de predare-primire / amplasare, dupa caz (fotocopie); - Orice alt inscris considerat relevant pentru solutionarea dosarului fiscal; - Imputernicire si copie de pe actul de identitate, al persoanei delegate sa depuna documentele sus mentionate. Nota: -In cazuri specifice pot fi solicitate si alte inscrisuri, care sa ateste veridicitatea si/sau sa clarifice unele stari de fapt. -Toate documentele prezentate in fotocopie se certifica pentru conformitate cu originalul. -Limba oficiala in administratia fiscala este limba romana. Daca la organele fiscale se depun petitii, documente justificative, certificate sau alte inscrisuri intr-o limba straina, organele fiscale vor solicita ca acestea sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati.