PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 41865/22.06.2021 - A N U N Ț  cu privire la organizarea concursului de promovare a două funcții publice de conducere vacante

back

15.07.2021

Nr. 41865/22.06.2021

 

                                                      A N U N Ț

cu privire la organizarea concursului de promovare a două funcții

publice de conducere vacante

 

    Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

UAT Municipiul Făgăraș organizează concursului de promovare a două funcții publice de conducere vacante după cum urmează:

    1. Șef birou - Biroul Economic Financiar în cadrul Direcţiei Buget Finanţe din aparatul de specialitate a primarului Municipiului Făgăraş,

1.1 condiţiile de participare:

- studii de specialitate - studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată absolvită cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice

- absolvent master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

          - să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, si anume 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora;

- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ;

 

    2. Șef birou - Biroul implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale în cadrul Seviciului investiţii, implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale din aparatul de specialitate a primarului Municipiului Făgăraş,

2.1. condiţiile de participare:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

- master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

          - să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitate, si anume 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de şef birou, şef serviciu şi secretar general al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice echivalente acestora;

- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ;

 

3. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

4. desfăşurărea probei scrise 16.08.2021 ora 10.00, la sediul din str. Republicii nr.3, Făgăraș;

6. perioada de depunere a dosarelor de concurs este 15.07.2021 - 03.08.2021 și data afișării anunțului 15.07.2021;

7. UAT Municipiul Făgăraș Str. Republicii nr. 3, telefon: 0268211313, e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro, Muntean Adrian Liviu - Consilier Superior;

8. bibliografie/tematică.

 

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

 

1. Bibliografia și tematica pentru postul de Sef Birou Economic financiar conţine:

- Constituţia României, republicată,

- titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

- ORDIN nr. 1.792/2002 pentru aprobarea <LLNK 12002     0112AZ41   0 21>Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat.

 

2. Bibliografia și tematica pentru postul de Sef Birou Implementare proiecte de finanţare, relaţii internaţionale conţine:

- Constituţia României, republicată,

- titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, actualizată,

        - OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru

perioada de programare 2014-2020, actualizată.

 

 

 

PRIMAR

SUCACIU GHEORGHE