PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Nr. 60719 din 02.12.2021   PROCES VERBAL PROBA PRACTICĂ

back

02.12.2021

Nr. 60719 din 02.12.2021

PROCES VERBAL PROBA PRACTICĂ

-  pentru concursul organizat în data de 02.12.2021-08.12.2021 în vederea ocuparii a două posturi vacante – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Făgăraș

 

Încheiat astăzi, 02.12.2021 de către comisia de concurs,

Comisia constituită în baza Dispozitiei nr. 1129/29.10.2021, s-a întrunit cu ocazia susținerii probei practice organizată azi 02.12.2021 pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraş a procedat astfel:

         Proba practică s-a desfășurat pe baza planului stabilit de comisia de concurs în care au fost incluse criteriile de evaluare conform art.23 din H.G. nr. 286/2011,

         În urma notării probei parctice, tinând cont de punctajul minim de promovare, respectiv 50 de puncte,

Comisia de concurs a declarat admiși pentru proba interviu din data de 08.12.2021 pe următorii candidaţi :

 

 

Nr. Dosar / Data

Punctajul probei practice

 

Admis / Respins

 

Observaţii

58433/11.11.2021

59,33 puncte

Admis

-

58447/11.11.2021

96,66 puncte

Admis

-

 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi de la data afișării prezentului proces verbal.

 

 

 

PLANUL DE INTERVIU

În conformitate cu prevederile art. 24 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Comisia de concurs a stabilit următorul plan de interviu:

 

 

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

Punctaj acordat

abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

20

 

capacitatea de analiză şi sinteză

20

 

motivaţia candidatului

20

 

comportamentul în situaţiile de criză

20

 

iniţiativă şi creativitate

20

 

TOTAL

100

 

 

Promovarea interviului se va face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte.

Candidatii nemultumiți de rezultatul obținut la interviu pot depune contestatie în cel  mult o zi de la data afișării.

Desfășurarea interviului va avea loc în data de 08.12.2021 la ora 10 la sediul Serviciului administrare patrumoniu public si privat din str. Cetății nr.40C