PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

PROIECTE EUROPENE

AFACERIȘTI ÎN CENTRU! - Proiect cofinanţat din FSE prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Documente Utile pentru  proiectul “Afaceristi in Centru!”  Proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020


O serie de documente utile pentru derularea proiectului nostru si pentru viitorii antreprenori din Romania, in special din regiunea Centru.
1. Ghiduri Romania Startup Plus
2. Coduri CAEN eligibile
3. Metodologie

Puteti descarca documentele accesand linkul de mai jos:

https://afaceristicentru.ro/documente-utilePrimaria Municipiului Fagaras anunta inceperea inscrierilor in cadrul proiectului “Afaceristi in Centru!”  Proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020


     Dosarele de inscriere in cadrul proiectului AFACERISTI IN CENTRU se vor putea depune la sediul Primariei Fagaras, str. Republicii, nr.3, jud.Brasov, camera 7 ( Compartimentul Implementare Proiecte de Finantare) zilnic de luni pana joi intre orele 9.00-16.00 si vineri 9.00-13.00.

     Dosarele se vor depune pe baza de semnatura /confirmare de primire IN CAZUL in care vor fi transmise prin posa/curierat.
     Perioada de inscriere va avea loc din 20 martie 2018 pana in 30 aprile 2018.

Fiecare dosar depus va primi un numar de inregistrare.
Documentele pe baza carora se va face selectia participantilor:

- Formular de inscriere/declarative de intentie - semnat
- Formular de inscriere in grupul tinta, completat integral - semnat
- Declaratie accord privind prelucrarea datelor - semnata
- Declaratie pe propria raspundere de evitare a dublei finantari - semnata
- Declaratie privind evitarea dublei certificari - semnata
- Diplome/documente de studii, certificate pentru conformitate cu originalul
- Copie a cartii de identitate, certificate pentru conformitate cu originalul
- Adeverintasomaj/angajare/student, in original

Pentru candidaturile ale caror dosare sunt complete se va functiona dupa PRINCIPIUL “ PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”

Anexat se va regasii:

ANUNTUL DE SELECTIE GRUP TINTA
METODOLOGIE DE SELECTIE/RECRUTARE SI MONITORIZARE A GRUPULUI TINTA

     In procesul de identificare, recrutare si selectie se va respecta principiul transparentei, cel al egalitatii de sanse, al egalitatii de gen si cel al nediscriminarii, se va realiza fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii pe criteria de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, situatie sau responsabilitate familiala si alte criterii care pot conduce la acte de discriminare directa sau indirecta.

Date de contact:
0268/21.13.13 int.138 Compartiment Implementare Proiecte de Finantare
0745.326.116 Marius Moruz –Expert selectare recrutare grup tinta
e-mail: afaceristi@primaria-fagaras.ro
site: www.primaria-fagaras.ro
pagina facebook: Afaceristi in centru
 
.
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: Afaceristi in centru!
Contract POCU/82/3/7/106160
 

Proiect: “AFACERIȘTI ÎN CENTRU”
Finanțare nerambursabilă de 33.300 Euro pentru fiecare întreprindere nou înființată

 
Obiectivul general al proiectului

     Promovarea culturii antreprenoriale prin măsuri profesioniste de formare profesională a grupului țintă, în vederea înființării de noi întreprinderi și creării de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

     1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 450 de persoane.
     2. Inființarea și dezvoltarea unui număr de 54 intreprinderi START UP și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă.
     3.  Asigurarea sustenabilității pentru un număr de 54 intreprinderi START UP.
 
     GRUPUL ȚINTĂ este format din 450 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • intenționează să-și deschidă o afacere non-agricolă în mediul urban;
  • persoane care își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Centru,  respectiv în cele 6 județe din regiunea Centru: Brașov, Sibiu, Mureș, Alba, Harghita și Covasna;
 

 
 
              Criteriile de selecție pentru întreg grupul țintă sunt multi-dimensionale și vizează:

  -calitatea de șomer sau persoană inactivă/angajată, inclusiv persoană care desfășoară o activitate independentă;
-  resedinta sau domiciliul membrului GT
-  studii medii/liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
-  nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite în cadrul proiectului;
-  nu sunt absolvenți al unui curs identic cu cel oferit în proiect și anume ,,Competențe antreprenoriale” și nu dețin certificat de absolvire ANC pentru acest tip de curs.
 
     Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-64 ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).
Pensionarii pot face parte din grupul țintă dacă au vârsta maximă de 64 de ani și satisfac celelalte criteriile de selecție a grupului țintă.  
     Categoria “persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale).
 
NU POT PRIMI FINANȚARE în cadrul acestui proiect:
  • Tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au loc de muncă) cu vârsta între 16-24 de ani. Aceștia vor beneficia de alte măsuri sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.
 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.01.2018-14.01.2021
 
Partenerii proiectului:
  • ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ- Lider de parteneriat
  • MONDO CONSULTANȚĂ SRL-Partener 1
  • MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ/ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ–Partener 2
  • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV- Partener 3
     
ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

A.I. FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANTREPRENORIAT

I.1  Informarea publicului cu privire la activitățile proiectului și oportunitățile create prin intermediul a 14 seminarii de informare organizate în toate județele regiunii Centru.
I 2. Selecție, recrutare și monitorizare grup țintă
I 3. Derularea programului de formare antreprenorială (Curs Competențe antreprenoriale-perfecționare-60 ore).-18 cursuri în cele 6 județe ale Regiunii Centru. La sfârșitul fiecărui curs se vor acorda premii în cu valoarea cuprinsă între 400-700 lei.
I 4. Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea selecției celor 54 de idei finanțabile.
I 5. Organizarea și efectuarea stagiilor de practică pentru cei 54 de viitori antreprenori

A.II. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

II 1. Furnizarea serviciilor de consiliere/consultanță/mentorat în vederea acordării de asistență pentru înființarea și demarararea celor 54 de afaceri.
II 2. Inființarea și demararea afacerilor
II 3. Monitorizarea funcționării celor 54 de start-up-uri înființate prin intermediul a două birouri de monitorizare și verificare afaceri.
II 4. Decontarea sumelor aferente implementării planului de afaceri.

MECANISMUL DE FINANȚARE al întreprinderilor nou înființate în cadrul proiectului vizează acordarea unei subvenții în valoare de 33.300 euro, în două tranșe:

Tranșa I - în valoare de maximum 75% din valoarea rezultată în Planul de afaceri;
Transa II – restul de plată până la valoarea rezultată din Planul de afaceri, va fi acordată numai dacă antreprenorul realizează venituri din activitatea curentă de minim 30% din valoarea primei tranșe, în primele 12 luni de activitate.

III. MONITORIZAREA ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR FINANȚATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE

III 1. Derularea programului de monitorizare a celor 54 de noi afaceri înființate în vederea asigurării sustenabilității acestora.
III 2. Realizarea unei cercetări privind mediul antreprenorial al regiunii Centru și elaborarea unei strategii de susținere a antreprenoriatului la nivel local
III 3. Elaborarea și diseminarea strategiei de susținere a antreprenoriatului prin organizarea de 6 mese rotunde (1/județ) în  vederea dezvoltării de planuri locale de acțiune pentru susținerea antreprenoriatului subsumate strategiei.
 
CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT PENTRU ANTREPRENORII FINANȚAȚI în cadrul proiectului:

-  Persoanele fizice care înființează afaceri și care sunt selectate pentru a beneficia de subvenția acordată prin proiect, nu pot avea calitatea de asociați majoritari în alte intreprinderi, la data semnării Contractului de subvenție.
-  Intreprinderile nou create de persoanele fizice selectate în cadrul proiectului, trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni (din care 12 luni sunt sprijinite prin acordarea subvenției de 33.300 de euro).
-  Persoanele fizice selectate în cadrul proiectului pentru a beneficia de subvenție nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul mai multor întreprinderi înființate în cadrul POCU.
-  Fiecare întreprindere nou înființată în cadrul proiectului va trebui să aibă sediul social și punctul/punctele de lucru (dacă este cazul) în mediul urban, în regiunea CENTRU (jud. Mures, Covasna, Alba, Brașov, Harghita, Sibiu)
-  Fiecare întreprindere înființată în cadrul proiectului va trebui să angajeze cel puțin 2 persoane, în maxim 6 luni de la semnarea Contractului de subvenție.
-  Persoanele angajate în întreprinderile nou înființate, vor avea obligatoriu domiciliul sau reședința în regiunea CENTRU, în mediul urban sau rural.
-  La finalul celor 18 luni de monitorizare, întreprinderile nou înființate au obligația de a se asigura că numărul persoanelor angajate este cel puțin egal cu numărul total asumat inițial (cel puțin 2 persoane), indiferent de cauzele care au determinat o eventuală fluctuație a numărului de persoane angajate.
 
Persoana de contact: Mihaela VLAD Expert coordonator partener Municipiul Fagaras
tel. 0268/21.13.13 interior 138
e-mail: proiecte@primaria-fagaras.ro
 
 

Seminarul de informare din cadrul proiectuluiPOCU/82/3/7/106160 cu titlul “AFACERISTI IN CENTRU!”, care a avut loc în data de 05 aprilie 2018, ora 10.00, în Municipiul Medias.

Seminarul de informare din cadrul proiectuluiPOCU/82/3/7/106160 cu titlul “AFACERISTI IN CENTRU!”, care a avut loc în data de 16 martie 2018, in Fagaras