PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.65 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL pe anul 2017

Nr. 65/2017 back

HOTĂRÂREA NR.65
din data de 26 aprilie 2017

- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL pe anul 2017
Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în şedinţa ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr.59/20.04.2017 şi adresa cu nr. 60/20.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș sub nr.11.328/20.04.2017 ale SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017,
?inând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.11/2012 privind aprobarea participării ca asociat a Municipiului Făgăraș la înființarea S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., art. 1,4,5 și art.6 din OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, în baza Ordinului 20/2016 privind formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit.b, alin.4, lit.a și ale art.45, alin.2, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, modificată şi completată,
 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Director SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL.
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                                         Secretarul municipiului,
                                                                                                                                            LAURA ELENA GIUNCA
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri în functie-19
Consilieri prezenți la ședința ordinară-17
Prezenta hotărâre se comunică :
1 ex. Dosarul şedinţei
1 ex. Colecţie
1 ex. Prefectură
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
1 ex. Afişare
1 ex. S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L., aferent anului 2017
.