PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.73 din data de 26 aprilie 2017 privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat” Fagaras

Nr. 73/2017 back

HOTĂRÂREA nr.73
din data de 26 aprilie 2017

 
-privind modificarea Organigramei si a statului de functii ale Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat" Fagaras
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în ședință ordinară,

Vazand referatul nr.11.182/2017 prin care se propune modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat” Fagaras,
?inând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Având în vedere prevederile art.XVI din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, ale art.36 alin.(3) lit.(b) din L.215/2001 privind administraţia publică locală si Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, actualizata cu OUG nr.2/2017 si OUG nr.9/2017, art.36 alin.(2) lit."a" si alin.3 lit."b" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, ale cap.V din Legea nr.311/2003 privind legea muzeelor si colectiilor publice, actualizata si completata, OUG nr189/2008 privind managementul institutiilor de cultura, actualizata, aprobata prin Legea nr.269/2009,
În temeiul art.45, alin.(1) si art.115 alin(1) lit „b" din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001, republicata, modificată si actualizata,
 
HOTĂRĂȘTE :
 
Art.1 – Se aprobă modificarea Organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat” Fagaras, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras, prin managerul Muzeului Tarii Fagarasului „Valer Literat" Fagaras și Compartiment Resurse umane.
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                               Secretarul municipiului,
                                                                                                                                LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Compartimentul Resurse Umane
-1ex. Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat” Făgăraș