PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr.76 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras

Nr. 76/2017 back

HOTĂRÂREA NR.76
din data de 26 aprilie 2017

-privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum si a Comisiilor de evaluare si contestaţii constituite in acest scop
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere referatul de specialitate nr. 6269/26.04.2017, prin care se motivează necesitatea organizării evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş,
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Conform prevederilor art. 17 alin.1 si ale art. 37 alin.1, art. 38, art. 42 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituþiilor publice de culturã, precum si de anexa 2 din HG nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ºi desfãºurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare ºi desfãºurare a evaluãrii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum ºi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituþiile publice de culturã,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.d , art. 45 alin.2 lit. f şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.: Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras.
Art.2: Se aprobă Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras şi se propune un membru din partea Consiliului Local, în următoarea componenţă:
Preşedinte: -Csisar Marius – manager Centru Cultural Reduta Brasov
Membrii: -Soloceanu Mihaela – manager Teatrul Arlechino Brasov
- Alexandru Florin – reprezentant Consiliul Local Făgăraș
Art.3: Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Casei Municipale de Cultura şi se propune un membru din partea Consiliului Local, în următoarea componenţă:
Preşedinte: -Bajenaru Elena – manager Muzeu Tarii Fagarasului „Valer Literat"
Membrii:- Rus Valer – manager Casa Muresenilor Brasov
- Mazilu Alexandru-Dorin- reprezentant Consiliul Local Făgăraș
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Resurse umane și Casa Municipale de Cultura Fagaras.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Compartimentul Resurse umane
-1ex.Casa Municipale de Cultura Fagaras