HOTĂRÂREA nr.62 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni

Nr. 62/2017 back

HOTĂRÂREA Nr. 62
Din data de 26 aprilie 2017

- privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni
pentru trimestrul I 2017 la data de 31.03.2017
Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în sedinţă ordinară,

Având în vedere:
- Raportul nr. 10982/13.04.2017 prin care Primarul Municipiului Făgăraş, propune spre analiză şi aprobarea execuţiei bugetelor intocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul I 2017;
- avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru Servicii publice comerţ şi agricultură, prestări servicii, precum și al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) şi art. 58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale actualizată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art. 44 alin. (1), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată;

 
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă execuţia pentru sectiunea de funcţionare a bugetului local al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul I 2017 conform anexei 1 şi 2.
Art.2. Se aprobă execuţia pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul I 2017 conform anexei 3 şi 4.
Art.3. Se aprobă executia pentru secţiunea de funcţionare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Făgăraş pentru trimestrul I 2017 conform anexei 5 şi 6;
Art.4. Se aprobă executia pentru secţiunea de dezvoltare a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Făgăraş pentru trimestrul I 2017 conform anexei 7 şi 8.
Art.5. Anexele 1,2,3,4,5,6,7,8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic Financiar, Compartiment Buget.

                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI
Alexandru - Dorin Mazilu                                                                                                  Laura Elena Giunca
 
Hotărâre s-a adoptat cu 16 voturi pentru
Consilieri în funcție – 19
Consilieri prezenți la ședința - 16
Prezenta Hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului Judeţului Braşov
Primarului Municipiului Făgăraş
Secretarului Municipiului
Direcţiei Buget Finanţe – Compartimetul Buget
Colectie
Birou Unic