HOTĂRÂREA nr.78 din data de 26 aprilie 2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate, inclusiv a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ()

Nr. 78/2017 back

HOTĂRÂREA nr. 78
din data de 26 aprilie 2017

-privind aprobarea studiului de fezabilitate, inclusiv a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate, inclusiv a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş",
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,
Analizând referatul de specialitate nr. 11762 din data de 25.04.2017 al Compartimentului proiecte de finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș;
Văzând prevederile din Ghidul solicitantului - Schema de Ajutor de Stat - Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice – schema 4.3 aferentă submăsurii 4.3 INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE Componenta - Infrastructura de acces silvică, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,
În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. „b” coroborat cu art. 36 (4) li. „d”, ale art. 45 (2) lit. „e” și art. 115 (1) lit. “b” din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă studiul de fezabilitate, inclusiv a principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum forestier CALEA COHALMULUI în pădurile din N - E Municipiului Făgăraş" conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul proiecte de finanțare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
MAZILU ALEXANDRU-DORIN                                                                       Secretarul municipiului,
                                                                                                                        LAURA ELENA GIUNCA


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 17 voturi pentru.
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -17
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex. Afisaj
-1ex. Compartimentul proiecte de finanțare