HOTĂRÂREA NR. 124 din data de 29 iunie 2017 privind atribuirea in folosinta gratuita către Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș

Nr. 124/2017 back

HOTĂRÂREA nr.124
din data de 29 iunie 2017

-privind atribuirea in folosinta gratuita către Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, a spațiului situat in Făgăraș, str. D-na Stanca, nr. 93 - incinta Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, cu destinatia "punct de recoltare pentru analize medicale"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul nr. 16212 din 14.06.2017 prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in incinta Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș (fostul laborator de analize medicale al d-nei Dr. Iordache), în vederea amenajării unui punct de recoltare analize medicale, în suprafață de 32 mp, din imobilul clădire înscris în CF nr. 104991 Făgăraș, poziția C10, conform planului de situatie anexat,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, litera ’’c’’ alin 5 litera ’’ a’’ si art.124 din Legea nr.215/2001, republicata,
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita către Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, a spatiului situat in incinta Spitalului Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș, domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 32 mp, în vederea amenajării ca punct de recoltare analize medicale, imobil clădire în suprafață totală de 74 mp, imobilul înscris în CF nr. 104991 Făgăraș - C10, conform planului de situație, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Contractul de atribuire în folosință gratuită, anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Amenajarea spatiului va fi asigurata de Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș pe cheltuiala sa. La expirarea perioadei de atribuire, spatiul va fi predat Municipiului Făgăraș fara vreo altă pretenție privind recuperarea sumelor investite în amenajare.
Art. 4. Perioada de atribuire este de 10 ani.
Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Fagăraş, prin Biroul Evidență patrimoniu.
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                               Secretarul municipiului,
                                                                                                                        LAURA ELENA GIUNCA

 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosarul de sedinţă
-1 ex. Colecţie
-1 ex. Prefectură
-1 ex. Primar
-1 ex. Secretar
-1 ex. Compartimentul evidenţă patrimoniu
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe
-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă
-1 ex. Spitalul Municipal "Dr. Aurel Tulbure" Făgăraș
-1 ex. Afişare.