HOTĂRÂREA NR. 125 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru derularea campaniei “Oscar, șarpele hoinar”

Nr. 125/2017 back

HOTĂRÂREA nr.125
din data de 29 iunie 2017

- privind aprobarea acordului de parteneriat pentru derularea campaniei "Oscar, șarpele hoinar"
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul Compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic nr. 15094/25.05.2017, prin care se propune aprobarea acordului de parteneriat pentru derularea campaniei "Oscar, șarpele hoinar" cu Asociația "Orașe Energie România", și susținerea financiară din bugetul local, conform HCL nr. 44/29.03.2017 privind propunerea de aprobare a Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraş, poz. 21 "Săptămâna Mobilității Europene",
Având în vedere avizul al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Ținând seama de art. 19 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, reactualizată,
Văzând prevederile art 36 alin (4) lit a și c, alin 6 lit a pct 1.3.4.5.6 și 9 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,
În temeiul prevederilor art 45 alin 3 și art 115 alin 1 lit b din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat cu Asociația "Orașe Energie România"
Art. 2 Se aprobă susținerea campaniei din bugetul local, conform HCL nr. 44/29.03.2017 privind propunerea de aprobare a Calendarului Manifestărilor Cultural-Educative, Sportive și Artistice de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraș.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Economică și Compartiment Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
MOGOȘ REMUS MIRON                                                                                           Secretarul municipiului,
                                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 19 voturi pentru.
Consilieri în funcție-19
Consilieri prezenți-19
 
Prezenta hotărâre se comunică:
1ex. Dosarul de şedinţă
1ex. Colecţie
1ex. Prefectură
1ex. Primar
1ex. Secretar
1ex. Direcția Buget-Finante
1 ex. Compartiment Urbanism, Amenajarea teritoriului și Energetic
1ex. Juridic
1ex. Afişare.