Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 27.02.2019

DISPOZIŢIA NR.326
din data de 22 februarie 2019
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 27 FEBRUARIE 2019

 

     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară, în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru miercuri, data de 27 FEBRUARIE 2019, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL.nr. 17/2000, cu completările ulterioare, atestat prin H.G.nr.972/2002. (CLICK PE LINK)

2.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii Liceul Tehnologic “Dr.Ioan Şenchea Făgăraş”, situat în Făgăraş, Str.VIad Ţepeş, nr.llB, înscris în CF.nr.101877 Făgăraş, nr.top.101877, in suprafaţă de 27.361 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

3.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie Creşa Mămăruţa, situat în Făgăraş, Str.Cerbului, nr.5, înscris în CF.nr.103732 Făgăraş, nr.top.820, 821, in suprafaţă de 1.016 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu în suprafaţă de 8,50 mp din imobilul situat în Municipiul Făgăraş, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş - pentru sediu administrativ.
 
5.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Făgăraş, str.Dr.Ioan Şenchea, nr.22, identic cu cel înscris în CF.nr. 105658 Făgăraş cu nr.top. 105658.

6.    Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice privind înscrierea actualizării unor informaţii tehnice asupra imobilului situat în Făgăraş, str.Doamna Stanca, nr.72, în sensul modificării suprafeţei.

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3873/22.12.2006, în sensul schimbării titularilor contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare - cumpărare nr.213/03.02.2017.

8.    Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor pentru anul 2019.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C.Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2019.

10.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş prin Primar, în calitate de pârât, în Dosar nr.4481/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

11.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş, în calitate de intimaţi, în Dosar nr.3491/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru locuinţe ( A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

14.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale în cuprinsul Anexei nr.l la HCL.nr.l 1 din 30.01.2019 în conformitate cu solicitarea de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în etapa de precontractare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş.”

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinaţiei şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică U.A.T. Făgăraş; aprobarea preţului de vânzare către populaţie a lemnului de foc destinat încălzirii locuinţei şi pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2019-2020.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social de zi - Cantina de ajutor social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş.

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL.nr.410/2018 privind statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş, ca urmare a promovării într-un grad profesional superior a unor funcţionari publici, precum şi transformarea unor posturi de natură contractuală din muncitor necalificat în muncitor calificat.

20.    Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Parcului Public de Agrement pentru câinii cu stăpân în Municipiul Făgăraş.

21.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (MARTIE 2019).

22.    Diverse.


1.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş, însuşit prin HCL.nr. 17/2000, cu completările ulterioare, atestat prin H.G.nr.972/2002. (CLICK PE LINK)