PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA NR. 173 din data de 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Nr. 173/2016 back

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţa ordinară,

 

     Având în vedere:

     - Raportul de specialitate Nr.28.762/27.09. 2016 al Serviciului Venituri Bugetare,

     - Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

     - Art.30, art.16, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

     - O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

     - adresa SPCEP Fagaras nr.29.275/.0.09.2016

     - adresa SPAS nr.28.822/28.09.2016,

     - adresa Casei de Cultura a municipiului Fagaras nr.29.015/29.09.2016

     -  adresa Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer Literat” nr.29.333/03.10.2016,

     -     ţinând seama de avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv:  comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,  comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură,  comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi  Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

     - aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi procesul-verbal de afişare nr.26.874/08.10.2015 al proiectului de hotărâre stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, procesul verbal de afisare nr.   35166/18.11.2016 privind dezbaterea publica,     

     În temeiul art.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1.Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:

     a.) nivelurile stabilite în sume fixe precum şi amenzile sunt prevăzute în tabelul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, constituind anexa nr.1, anexa nr.1a, anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     b.)  cota prevăzută la art.457, alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileste la 0,08% aplicata la valoarea impozabila a cladirii.

     c.) cota prevăzută la art.458, alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice), se stabileste prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi:

            -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizatin ultimmii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta.

            - valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi construite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta

            - valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta

     d.)  cota prevăzută la art.458, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidenţiale in cazul persoanelor fizice utilizate pentru activităţile din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4% aplicata asupra valorii impozabile a cladirii.

     e.) cota prevăzută la art.458, alin.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul pentru clădirile nerezidenţiale in care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform art.458 din codul fiscal , (-art.1, lit.c din hotarare,) în cazul persoanelor fizice, se stabileşte la 2% aplicata asupra valorii impozabile determinate conform art.457 Cod Fiscal.

     f) in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe cladiri se va calcula conform prevederilor art.459 din Legea 227/2015 privind codul fiscal

     g.) cota prevăzută la art.460, alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2% aplicata asupra valorii impozabile a cladirii.

     h.) cota prevăzută la art.460, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileste la 1,12% aplicata asupra valorii impozabile a cladirii.

     i.) cota prevăzută la art.460, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (impozitul/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de persoane juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4% aplicata asupra valorii impozabile a cladirii.

     j.) in cazul cladirilor cu destinatie mixta  aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa se va calcula conform prevederilor art.460, alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

     k) cota prevazuta la art.460, alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal –impozitul/taxa pe cladiri -a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice se stabileste la 5% aplicata la valoarea impozabila a cladirii

            Pentru a beneficia in anul 2017 de cota prevăzută la alin.1, lit. „c” si „h” contribuabilii vor depune la Serviciul Venituri Bugetare o declaratie în acest sens, însoţită de documente justificative ale reevaluării efectuate, cu excepţia persoanelor juridice care in anul 2016 au beneficiat de cote de impozitare de 1,12%, iar clădirile şi construcţiile deţinute în  proprietate, sunt evaluate sau dobândite după data de 01.01.2014.

     Pentru a beneficia de cota prevazuta la alin.1 se considera reevaluate cladirile si constructiile speciale numai in situatia in care s-a efectuat evaluarea de catre evaluatori autorizati a  tuturor activelor existente de natura cladirilor, cu exceptia celor dobandite dupa data de 01.01.2014.

     l.) cota prevăzută la art.470, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (pentru mijloace de transport hibride), se stabileşte la 100%.

     m.) cota prevăzută la art.474, alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

     n.) cota prevăzută la art.474, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire-anexă), se stabileşte la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

     o.) cota prevăzută la art.474, alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l) se stabileşte la 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

     p.) cota prevăzută la art. 474, alin.8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxă pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

     r.) cota prevăzută la art.474, alin.9 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii), se stabileşte la 0.1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

            s.) cota prevăzută la art.474, alin.12 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

            s.) cota prevăzută la art.474, alin.13 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căruţe, rulote, campinguri), se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

     t.) cota prevăzută la art.477, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate) se stabileşte la 1% .

     u.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozitul pentru spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 2%.

     v.) cota prevăzută la art.481, alin.2, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ( impozitul în cazul oricărei manifestări artistice, altele decât cele menţionate la lit.t.), se stabileşte la 5%.

     Art.2.Bonificaţia prevăzută la art.462, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10%, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2017. Bonificaţia prevăzută la art.467, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  în cazul impozitului pe teren se stabileşte la 10%, pentru plata cu anticipatie pana la data de 31.03.2017. Bonificaţia prevăzută la art.472, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal  în cazul impozitului pe mijloace de transport se stabileşte la 10%, pentru plata cu anticipatie pana la data de 31.03.2017.                                                              

     Art.3.Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2017, se stabileşte delimitarea zonelor în intravilan, conform anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

     Art.4. Se aprobă procedura de calcul  şi de plată pentru „alte taxe locale” cuprinsă în anexa nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.5. Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au obligatia de a depune declaratia   la compartimentul de specialitate al primariei  pana la data de 31 ianuarie 2017, sau in termen de 30 de zile de la data efectuarii afisajului, sub sanctiunile prevazute la art. 493 alin.2 din codul fiscal. Formularul de declaratie este conform formularelor tipizate.

     Art. 6.  Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladiri pentru cladirile si  terenul aferent cladirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre asociatiile si fundatiile acreditate ca furnizori de servicii sociale  conform anexelor 5 si 5a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art. 7. Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladiri   pentru cladirile si terenul aferent in cazul unei calamitati naturale conform anexelor 6 si 6a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.8.  Se aproba procedura de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren pentru cladirile si terenul aferent utilizate de  asociatiile si fundatiile nonprofit pentru activitatile fara scop lucrativ conform anexelor  7si 7a, care fac parte integranta din prezenta hotarare.    

     Art.9.  Se aproba  acordarea de  facilitati la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren pentru cladirile si terenul aferent, care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, dupa o procedura care va fi aprobata ulterior printr-o noua hotarare de consiliu.

     Art.10. Se aproba  acordarea de facilitati la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren pentru cladirile si terenul aferent, pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice in zonele construite protejate dupa o procedura care va fi aprobata ulterior printr-o noua hotarare de consiliu.

     Art.11. Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561-restaurante, 563 –baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 932- alte activitati recreative si distractive potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN- actualizata prin ordinul presedintelui INS nr.337/2007 datoreaza bugetului local o taxa  pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in functie de suprafata aferenta activitatilor respective, care se regaseste in anexa 1a.

     Art.12. Persoanele care datoreaza taxa vor depune declaratia in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii, sub sanctiunile prevazute la art.493 alin.2 din codul fiscal. Plata taxelor prevazute in anexa 1a se face la data obtinerii autorizatiei/vizarii ei.

     Art.13. Tariful la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta, precum si zonarea aferenta, se regasesc in anexele 8 si 9 la prezenta hotarare.

     Art.14. alin.(1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite situate in intravilan se majoreaza astfel:

-cu 300% pentru punctajul procentual intre 30,00% si 59,99%

-cu 400% pentru punctajul procentual intre 60,00% si 79,99%

-cu 500% pentru punctajul procentual intre 80,00% si 100,00%, punctaj stabilit conform anexei 10 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite

     (2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite situate in intravilan se majoreaza astfel:

-cu 250% pentru punctajul procentual de  50,00%

-cu 500% pentru punctajul procentual de  100,00%,

punctaj stabilit conform anexei 11 la prezenta hotarare, care contine si criteriile de incadrare a terenurilor in categoria terenurilor neingrijite

     (3) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin.1 si 2 se vor stabili prin hotarare a consiliului local, conform elementelor de identificare, potrivit nomenclaturii stradale

     (4) Hotararea prevazuta la alin.3 va avea caracter individual si va cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, fiind emisa in urma intocmirii fisei de evaluare de catre compartimentul de specialitate(urbanism sau agricol, dupa caz) conform anexei nr. 10 si /sau nr.  11, dupa caz

     (5) organul fiscal local va opera majorarea in evidentele fiscale, va emite si va comunica decizia de impunere.

     Art.15. Se aproba exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a Municipiului Fagaras de catre furnizorii de retele de comunicatii  electronice  prevazuti in anexa 12, parte integranta din prezenta  hotarare.

     Art.16. Se aproba procedura de calcul si de plata de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de retele electrice cuprinsa in anexa 13 la prezenta hotarare.

     Art.17.Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor fizice care nu au încheiat contracte de prestări de servicii cu operatorul S.C.Salco Serv S.A. este de 15 lei pe persoană/lună.

     Art.18.Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor  juridice care nu au încheiat contracte de prestări de servicii cu operatorul S.C.Salco Serv S.A. este de :

                         -   87 lei/lună, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi persoane care exercită profesii liberale (avocaţi, medici, notari publici, contabili, arhitecţi).

                        -  174 lei/lună pentru microîtreprinderi;

                        -  521 lei/lună pentru întreprinderi mici;

                        -  868 lei/lună întreprinderi mijlocii;

                        -3.471 lei/lună întreprinderi mari

     Art.19. Pentru anul 2017 taxa pentru eliberarea abonamentului de parcare se stabileste la 50 lei/12 luni ca pret de pornire la licitatie.

     Art.20.  In anul 2017, conform prevederilor art. 266, alin.5 si 6 din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala se anuleaza creantele fiscale existente la rolul nominal la data de 31.12.2016 mai mici de 40 lei, numai pentru contribuabilii care nu mai detin in patrimoniu bunuri impozabile la data de 31.12.2016. Plafonul  se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori.

     Art.21. In anul 2017 conform prevederilor art.96 alin.3 din Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscala limita minima pentru care nu se stabileste creante fiscale si nu se emite decizie de impunere este de 5 lei.

     Art.22.Unde prezenta hotarare nu face referire, se vor aplica prevederile titlului IX din legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile, precum si ale celorlalte acte normative  care vor aparea in legatura cu aplicarea titlului IX din codul fiscal. 

     Art.23.Prezenta hotarare se aplica pentru stabilirea si plata impozitelor si taxelor locale  datorate pentru anul 2017 si intra in vigoare cu data de 01.01.2017.

     Art.24.Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art.25. Hotararea nr.200/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016  isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu data de 01.01.2017.

     Art.26.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Făgăraş prin Direcţia buget finante şi Serviciul venituri bugetare,  arhitectul sef prin compartimentul de autorizatii, biroul administrare cladiri, terenuri, bunuri publice, urmariri contracte, directia administratiei publice locale, celelalte compartimente de specialitate din cadrul primariei, in functie de sarcinile de serviciu, precum si serviciile si institutiile publice implicate.

     Art.27.Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Braşov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului municipiului.

 

 

 

 

            Presedinte de sedinta,                                                                                                  Contrasemneaza, 

              Ercau Bruno                                                                                                             Secretarul municipiului,

                                                                                                                                                 Laura Elena Giunca

           

 

Hotararea s-a adoptatcu 17 voturi pentru

Consilieri in functie -19

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. dosarul şedinţei

1 ex. colecţie

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

3 ex.  Direcţii

1 ex. Serv. V.B.

1 ex. Biroul Agricol

1 ex. Starea civilă

1 ex. Judecatorie

1 ex. Adm.domn.public si privat

1 ex. Birou urbanism

1 ex. Muzeu

1 ex. Birou relatii cu publicul

1 ex. mass-media

1 ex. afişare

 

Cod 7-50