PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Sedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş in data de LUNI, 26 APRILIE 2021, orele 14:00

DISPOZIŢIA NR.528 din data de 20 aprilie 2021
- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de LUNI, 26 APRILIE 2021, orele 14:00
  
PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru data de LUNI, 26 APRILIE 2021, orele 14,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la art.1.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art. 6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetăţeni şi Registratură în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor municipiului Făgăraş prin afişare la sediul instituţiei şi Compartimentului Asociaţii de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de LUNI, 26 APRILIE 2021, orele 14,00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 MARTIE 2021 (ORDINARĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 APRILIE 2021 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Făgăraş pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul I 2021 la data de 31.03.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6.    Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili - persoane fizice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7.    Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2021 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art.2 şi art.3 din HCL.nr.176/2018 pentru obiectivul de investiţii "Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Municipiul Făgăraş" şi încetarea efectelor HCL.nr.242/2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.20/28.02.2017 în sensul actualizării devizului general şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraş, jud.Braşov" şi încetarea efectelor HCL.nr.214/26.08.2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
 
10.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.176/2017 în sensul aprobării cofinanţării obiectivului de investiţii "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraş, jud.Braşov", ca urmare a modificării devizului general al investiţiei şi încetarea efectelor HCL.nr.215/26.08.2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului pilot privind modalitatea de gestionare a deşeurilor reziduale, biodegradabile şi reciclabile ( hârtie/carton, plastic/metal, sticlă), inclusiv deşeuri de ambalaje în cartierul Câmpului Nou şi Strada Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie, privind circulaţia rutieră pe străzile: pe aleea dintre blocurile A şi B din str. Gării, strada Oltului, strada Cimpului, blocurile A.N.L. lângă grădiniţa Albinuţa, pe strada Şcolii, în cartierul Castanului şi pe strada Plopului din Municipiul Făgăraş restricţionând traficul rutier pe un singur sens de mers - SENS UNIC.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

13.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în dosar nr.1331/117/2021 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

14.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.l, compus din: 4 camere, hol şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 61 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1346/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.3, compus din: 3 camere, bucătărie şi hol, în suprafaţă utilă de 62 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1346/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 14, parter, ap.4, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 33 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1346/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 16, parter, ap. 2, compus din: 1 cameră şi bucătărie în suprafaţă utilă de 29 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1346/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 1, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de
26,2    mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.2, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de
16,3    mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/2, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

20.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.3, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 14,1 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/3, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
 
21.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 4, compus din: 3 camere şi bucătărie , în suprafaţă utilă de 14 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/4, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

22.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap.5, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de
14,3    mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

23.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 6, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 14,3 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/6, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor 9
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

24.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 7, compus din: 3 camere şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 15,1 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia t342/7> în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

25.    Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. Ciocanului, nr. 6, parter, ap. 8, compus din: cameră şi bucătărie, în suprafaţă utilă de 25,8 mp şi identificat în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş la poziţia 1342/8, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

26.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.Cioo, Spaţiu comercial nr. 2, jud. Braşov, în suprafaţă de 176 mp, înscris în CF.nr.i02677-Ci-U3 Făgăraş, având o cotă de 6,24% din elementele de uz comun, respectiv, 39,5 mp, cu cota de 40/632 părţi din terenul înscris în CF.nr.102677 Făgăraş colectiv, imobil ce va avea destinaţia de "acces cinematograf', fiind prin natura destinaţiei sale de uz şi interes public.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

27.    Proiect de hotărâre privind realizarea unor operaţiuni de cadastru şi carte funciară privind imobilul teren în suprafaţă de 579 mp edificat cu construcţii Ci cu SD=288 mp şi C2 cu SD=34 mp - domeniu public, situat în Făgăraş, str. Nicolae Bălcescu, nr.53, înscrise în CF nr. 105822 Făgăraş, CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraş şi CF nr. 105822-C1-U2 Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

28.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 27/23.03.2021 pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap.5, înscris în CF 101534-C1-U10 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
 
29.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, precum şi a Actului adiţional nr.74981/2/20.12.2019, în sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare încheiat în formă autentică sub nr.302/26.02.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr.De 217/3 cu suprafaţa de 1087 mp, aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinaţiei şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică U.A.T.Făgăraş; aprobarea preţului de vânzare către populaţie a lemnului de foc destinat încălzirii locuinţei şi pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură 12
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

32.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile A, B, C.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, G, H, J şi aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

35.    Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru prestarea de servicii funerare S.C.Pompe Funebre Zăgan S.R.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

36.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş pe anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

37.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş, prin transformarea unui post vacant funcţie publică din consilier juridic în consilier achiziţii publice.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

38.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii învăţământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

39.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă ( MAI 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

40.    Diverse