PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIȚIA NR.1626 din data de 03 octombrie 2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară - convocată de îndată, cu prezență fizică, pentru data de miercur

DISPOZIȚIA NR.1626
din data de 03 octombrie 2023

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară - convocată de îndată, cu prezență fizică, pentru data de miercuri, 04 OCTOMBRIE 2023, orele 10,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) și (2), art. 134 alin.i lit.(a), alin.(3), lit. b, alin.(4), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.i, lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit-fb), art. 197, art.198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință extraordinară - convocată de îndată, cu prezență fizică, pentru data de joi, 04 OCTOMBRIE 2023, orele 10,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Ordinea de zi constituie anexa la prezenta.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Chima Geanina-Ruxandra, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria- faparas.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.
Art.4.Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.i.
Art.5. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.
Art.6. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.7. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor Municipiului Făgăra rin afișare la sediul instituției și pentru afișare pe pagina de internet.

Anexă la Dispoziția nr.1626/2023
ORDINEA DE ZI
a Ședinței extraordinare - convocată de îndată, cu prezență fizică, a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de miercuri, 04 OCTOMBRIE 2023, orele 10,00
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan- pășune, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, Șoseaua Hurezului, în suprafață de 82.136 mp, înscris în CF nr. 103998 Făgăraș, în 2 loturi, in vederea construirii unei autobaze în cadrul proiectului aflat în parteneriat cu ADR Centru "Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte fmațate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” cod SMIS 143410

3. Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de baza pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap conform HG nr. 900/2023

Spre avizare Comisiilor de specialitate : -Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului; -Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură; - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement; - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților; -Comisia de turism, relatii externe si integrare europeana