PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Şedinţa Ordinara a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, din data de 22 DECEMBRIE 2020, orele 10,00

DISPOZIŢIA NR.1474 din data de 16 decembrie 2020
- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de MARŢI, 22 DECEMBRIE 2020, orele 10:00


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru data de MARŢI, 22 DECEMBRIE 2020, orele 10,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.
Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la art.i.
Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art. 6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetăţeni şi Registratură în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor municipiului Făgăraş prin afişare la sediul instituţiei şi Compartimentului Asociaţii de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de MARŢI, 22 DECEMBRIE 2020, orele 10,00


1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 NOIEMBRIE 2020 (ORDINARA).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

3.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DARAU AMBROZIE IRINEU, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.în anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL.nr.4/2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local al energiei termice în sistem centralizat furnizată de SPAET Făgăraş, aprobarea preţului local pentru utilizatorii casnici (populaţie) şi noncasnici din municipiul Făgăraş , precum şi aprobarea acoperirii financiare din bugetul local a diferenţei dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014- 2020", a terenurilor necesare pentru investiţiile prevăzute pentru U.A.T.Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
 
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic nr.2004/2020 întocmit de către S.C.ROUTE CONCEPT S.R.L.în calitate de asociat în cadrul Asocierii S.C.Europan Prod S.A - S.C.Route Concept S.R.L. - S.C.Krantz Eurocenter S.R.L.pentru obiectivul de investiţie “închidere rampă de deşeuri in Municipiul Fagaras.”
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

9.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 46/2020 pentru imobilul apartament trei camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 10, înscris în CF 100753-C1-U44 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Concesiune nr.1173/2009, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de întreţinere nr.2134/2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical individual de medicină de familie, situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.i, odentic cu cel înscris în CF.nr.102224 - Ci - U8 Făgăraş, nr.top.1677- 1687/8/1/2/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.X din HCL.nr.257/2018 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

13.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.375/2020 a Autorităţii de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş".
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

14.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.332/2020 a Autorităţii de Management pentru POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

15.    Proiect de hotărâre privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru acordarea de locuinţe A.N.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16.    Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Făgăraş pentru perioada 2020-2024.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

17.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii învăţământului ( Comisia CEAC) de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (IANUARIE 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană 7
 
20. (COMPLETARE ) - PROIECT HOTĂRÂREA Nr     Din data de    Decembrie 2020 - privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020 

21. Diverse.