HOTĂRÂREA NR. 128 din data de 29 iunie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras

Nr. 128/2017 back

HOTĂRÂREA NR.128
din data de 29 iunie 2017

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum si a Comisiilor de evaluare si contestaţii constituite in acest scop
Consiliul local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având in vedere referatul de specialitate nr.17.829/20.06.2017, prin care se motivează necesitatea organizării evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş,
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,
Þinând seama de prevederile art. 17 alin.1 si ale art. 37 alin.1, art. 38, art. 42 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituþiilor publice de culturã, precum si de anexa 2 din HG nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ºi desfãºurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare ºi desfãºurare a evaluãrii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum ºi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituþiile publice de culturã,
In temeiul art. 36 alin.2 lit.d , art. 45 alin.2 lit. f şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.: Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras.
Art.2: Se aprobă Comisia de evaluare finala a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras şi se propune un membru din partea Consiliului Local, în următoarea componenţă:
Preşedinte: -Csisar Marius – manager Centru Cultural Reduta Brasov
Membrii: -Soloceanu Mihaela – manager Teatrul Arlechino Brasov
- Alexandru Florin – reprezentant Consiliul Local Făgăraș
Art.3: Se aprobă Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind respectarea procedurii evaluării finale a managementului Casei Municipale de Cultura şi se propune un membru din partea Consiliului Local, în următoarea componenţă:
Preşedinte: -Bajenaru Elena – manager Muzeu Tarii Fagarasului „Valer Literat"
Membrii: - Rus Valer – manager Casa Muresenilor Brasov
- Biza Radu-Stelian- reprezentant Consiliul Local Făgăraș
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Resurse umane și Managerul Casei Municipale de Cultura Fagaras.

 
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 19 voturi pentru
Consilieri in funcţie-19
Consilieri prezenti -19
Prezenta hotarare se comunica:
-1ex.dosar de sedinta
-1ex.colectie
-1ex.Prefectura
-1ex.Primar
-1ex.Secretar
-1ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-1ex.afisaj
-1ex.Compartimentul Resurse umane
-1ex.Managerul Casei Municipale de Cultura Fagaras
-1ex.Celor în cauză