PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Anunt privind dezbaterea publica - STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2025

Sectiunea: Dezbateri publice back

05.04.2024

Astazi, 05.04.2024, Primaria Municipiului Fagaras invita pe toti cei interesati la intalnirea de dezbatere publica privind urmatorul project de act normativ:

STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2025

Evenimentul are loc Tn data de 17 aprilie 2024, ora 12:00, Tn Sala de sedinfe a Primariei Municipiului Fagaras din str. Republicii nr. 3
Documentatia aferenta proiectului de hotarare poate fi consultata pe site-ul Primariei:
[url=https://www.primaria-faRaras.ro/monitorul]https://www.primaria-faRaras.ro/monitorul[/url] local/dezbateri publice
La dezbaterea publica sunt invitafi sa participe. Tn limita locurilor disponibile Tn sala, totf cei interesafi: persoane fizice $i juridice, organizatii ale societatii civile, societal comerciale, reprezentanji ai institutiilor publice interesate, ai presei etc.
Menfionam faptul ca propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultant publice pot fi depuse pana la data de 15 aprilie 2024, atat Tn format electronic sau la sediul Primariei Municipiului Fagara$, Tn programul de lucru cu publicul: Luni-Joi, orele 8 :0 0 -1 5 :3 0 $i Vineri, orele: 08:00-12:00.
Pentru informafii suplimentare, va stam la dispozifle la urmatoarele date de contact: Neme$ Vintila Nicoleta, $ef serviciu - Serviciul Venituri Bugetare-telefon: 0368/402919 int. 126, adresa de
E-mail: secretariat@primaria-faRaras.ro $i taxe@primaria-faRaras.ro