Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 28.06.2018

DISPOZIŢIA NR.775
din data de 21 iunie 2018
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru joi,
data de 28 IUNIE 2018

Primarul Municipiului Făgăraş,
Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu privire la convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară,
în temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

DISPUNE

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru joi, data de 28 IUNIE 2018, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului LUP LUCIAN GHEORGHE, aflat pe lista Partidului Social-Democrat şi declarării vacante a locului ocupat de acesta.

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2018.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale Făgăraş.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea lotului de sportivi — secţia de handbal masculin - liga naţională pentru anul competiţional 2018-2019 al C.S.M Făgăraş.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea prin ajustare a tarifelor pentru activitatea de măturat stradal din contractul de concesiune, începând cu data de 01.07.2018.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului referitor la folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Făgăraş cu SDEE Transilvania Sud - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Braşov.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş: Str.Câmpului, blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Str.Titu Perţia, blocurile 3, 4, 5, IA; Str.TeiuIui, blocurile 46, 46B, 63, 64 si Str.Stejarului, blocurile 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A; Str.l Decembrie 1918, blocurile 10A, 10B, IOC, 11A, 11B, 1 IC, 12A, 12B, 12C, 12E, 13C.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartiţie, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

10.    Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.l la H.C.L.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE, de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş, şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

11.    Proiect de hotărâre privind stabilirea unui spor personalului de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în şcoli, grădiniţe, precum şi în Creşa "Mămăruţa" care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de stres sau risc.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului - teren şi construcţii, în suprafaţă de 588 mp., situat în Făgăraş, str.D-na Stanca, nr.33, înscris în C.F.nr. 105684 Făgăraş, nr.top.3243/1634/2.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună şi de interes local, achiziţionarea imobilului - teren intravilan în suprafaţă de 532 mp., înscris în C.F.nr. 103775 Făgăraş, proprietatea d-nei POPA DIANA-ADINA (fostă VEGHEŞ), imobil situat în Făgăraş, între B-dul Unirii şi Aleea Unirii.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unui spaţiu în suprafaţă de 21 mp din imobilul situat în Municipiul Făgăraş, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş - pentru sediu instituţii şi oficii bugetare.

15.    Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a următoarelor terenuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş - teren în suprafaţă de 4 mp., situat în Făgăraş, str.Negoiu - intersecţie cu str.Parcului şi teren în suprafaţă de 4 mp., situat în Municipiul Făgăraş, str. 13 Decembrie, pentru amplasare chioşcuri activitate principală "difuzarea presei".

16.    Proiect de hotărâre privind actualizarea de date imobil pentru imobilele terenuri, cu date referitoare la categoria de folosinţă "drum", situate în Făgăraş: str.Nicovalei, tronson I şi tronson II, imobil, imobil înscris în C.F.nr. 105898 Făgăraş, şi C.F.nr. 105902 Făgăraş şi str.Forjei, tronson I şi tronson II, imobil înscris în C.F.nr. 105901 Făgăraş şi C.F.nr. 105905 Făgăraş.

17.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.19/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.Narciselor, bl.B, se. A, ap. 19, aprobat la vânzare.

18.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.20/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.B, ap. 15, aprobat la vânzare.

19.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.21/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.8, aprobat la vânzare.

20.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.22/09.05.2018 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 13, sc.B, ap.l, aprobat la vânzare.

21.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (IULIE 2018).

22. Diverse.

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunoştinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.