Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara, MIERCURI, 19 FEBRUARIE 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş , convocat pentru data de MIERCURI, 19 FEBRUAJRIE 2020, orele 16,00

 
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 IANUAJRIE 2020 (ORDINARĂ)

2.    Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş. (click pe acest link)

3.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I", imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.262 mp şi prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II", imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraş, în suprafaţă totală de 15.427 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi completarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafaţă de 306 mp, situat în Făgăraş, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 Făgăraş, proprietatea Municipiului Făgăraş, aprobat la vânzare.

5.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafaţă de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraş, proprietatea d- lui Sfecliş Traian şi d-nei Sfecliş Vasilica (soţie), situat în Făgăraş, str. Tăbăcari, nr. 13, aprobat la cumpărare.

6.    Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraş, situat în Făgăraş, str. Podului, nr.l, ap.2, proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinaţia de "locuinţă socială”, aprobat la cumpărare.

7.    Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafaţă de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraş, proprietatea d-lui Golaşiu Corneliu şi a d-nei Golaşiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecţia străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiţiei amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere canalizare menajeră, str.Salcâmului din Municipiul Făgăraş".

10.    Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL.nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură şi condiţiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraş.

11.    Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020.

12.    Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraş, către Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraş.

13.    Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii personalităţii juridice de către "ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ - ITI MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI".

14.    Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorităţii de Management pentru POR, aferentă proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş".

15.    Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIŢEI pentru artera stradală nou creată din Şoseaua Combinatului.

16.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei şi a statului de funcţii, precum şi stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraş.

17.     Proiect de hotarare privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2020 a Fundaţiei "Hospice Casa Speranţei", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoţionale pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile.

18.     Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (MARTIE 2020).

19.    Diverse.