PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIŢIA NR.2438 din data de 9 decembrie 2022 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 15 DECEMBRIE 2022, orele 18:00

DISPOZIŢIA NR.2438
din data de 9 decembrie 2022
- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 15 DECEMBRIE 2022, orele 18:00


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a), alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de joi, 15 DECEMBRIE 2022, orele 18:00, în incinta Casei Municipale de Cultură (Sala Mare), cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art.5. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informaţiei, informare cetăţeni, registratură, monitorizare coordonare unităţi de învăţământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor Municipiului Făgăraş, prin afişare la sediul instituţiei şi pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.Anexă la Dispoziţia nr.2438/2022
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 15 DECEMBRIE 2022, orele 18:00

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor/tarifelor percepute de S.C.Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. începând cu luna ianuarie 2023.

2.    Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii HCL.nr.278/28.07.2022 şi aprobarea achiziţionării de către S.C. SALCO SERV S.A.Făgăraş din disponibilul financiar aferent cotei de dezvoltare-Sector Coloectare a unei autospeciale cu suprastructură cârlig pentru încărcarea şi descărcarea containerelor şi prescontainerelor, precum şi a unei gunoiere autocompactoare pentru colectarea deşeurilor, suprastructură 12 mc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Mălinului, nr.2, identic cu cel înscris în CF.nr.107410 - Făgăraş, în suprafaţă de 208 mp, aferent construcţiei -Ci-casă proprietate privată.

4.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a 4 imobile terenuri-intravilan, categoria de folosinţă “curţi construcţii”, imobile situate în Făgăraş, Cartier Combinat, în supfrafaţă de 922 mp fiecare, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

5.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilelor teren cu categoriile de folosinţă ”drum”, DR 656/1/1/12 cu suprafaţa de 1129 mp şi ”drum” DR 656/1/3/1 cu suprafaţa de 2161 mp, extravilan, cuprinse la poziţia 3 şi 56 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentaţia de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraş - domeniu public, ca fiind de uz şi interes public local.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului “Vaier Literat”Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management şi a caietului de obiective, în vederea ocupării postului de manager a Casei Municipale de Cultură Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.I,pct.5 din HCL.nr.247/04 noiembrie 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş.

9.    Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a 2 mandate provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai mult de 4 luni, pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Pieţe, Târguri şi Oboare S.R.L., în sensul implementării guvernanţei corporative.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care solicită subvenţii de la bugetul local, a Regulamentului de acordare a subvenţiilor şi a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.

11.    Diverse.