PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIȚIA NR.2506 din data de 16 decembrie 2022 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi, 22 DECEMBRIE 2022, orele 18:00

DISPOZIȚIA NR.2506
din data de 16 decembrie 2022


- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi, 22 DECEMBRIE 2022, orele 18:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.l lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(l), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.l lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de joi, 22 DECEMBRIE 2022, orele 18:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.
Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.5. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor Municipiului Făgăraș, prin afișare la sediul instituției și pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.

Anexă la Dispoziția nr.2506/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI


a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 22 DECEMBRIE 2022, orele 18:00
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 1 NOIEMBRIE 2022 (ședință extraordinare-convocată de îndată).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 10 NOIEMBRIE 2022 (ședință ordinare).

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 17 NOIEMBRIE 2022 (ședință ordinare - NESTATUTARĂ).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general actualizate aferente lucrărilor finanțate din fonduri locale pentru obiectivul de investiții "Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov" în cadrul proiectului "CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” - Cod SMIS 125151.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 3 și art. 4 din H.C.L 219/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat proiect „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU" cod Mysmis 125151.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportuniate privind modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de sortare a deșeurilor hârtie, de carton, metal, plastic și sticlă, colectate separat din deșeurile municipale provenite de pe raza U.A.T Municipiul Făgăraș în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, a Caietului de sarcini, a Regulamentului și a Contractului-cadru, precum și a formei de gestiune.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.63.275/1/12.12.2022, pentru imobilul construcție-apartament o camera și dependințe, situat în Făgăraș, str.Titu Perția, nr.9, ap.2, înscris în CF.nr.3050 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

8.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Luncii, nr.2, ap.3, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.iO2498-Ci-U3, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

9.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Luncii, nr.2, ap.4, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.iO2498-Ci-U4, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, schimbul și administrarea locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.33/28.01.2021 respectiv, structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

12.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraș și aprobarea duratei mandatelor acestora.

13.Diverse.