Proiecte de hotarari - Sedinta ordinara, MARTI, 31 MARTIE 2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş , convocat pentru data de MARŢI, 31 MARTIE 2020, orele 16,00


1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020 (ORDINARĂ)

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2020 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).

3.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului PINTEA CORNEL- OCTAVIAN.

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, pentru anul 2020.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe Tâtguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.pentru anul 2020.

7.    Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile O.U.G.nr.29/2020 privind măsuri economice şi fiscal-bugetare cu referire la prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri, terenuri, auto şi a bonificaţiei aferente, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

8.    Proiect de hotărâre privind amânarea termenului de plată a taxei de salubritate pentru anul 2020 până la data de 30 iunie 2020.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă teren aferente contractelor de închiriere, respectiv, a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri şi/sau construcţii proprietatea Municipiului Făgăraş, pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/16.03.2020, emis de Preşedintele României şi a ordonanţelor militare.

10.    Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C Transylvanie Imob S.R.L., prin reducerea de la plata impozitului pe clădiri, ca urmare a executării investiţiei Extindere hală de producţie şi depozitare, situată în Făgăraş, str.Negoiu, nr.151 B şi încetarea aplicabilităţii IICL.nr.65/28.03.2019.

11.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraş, aprobarea duratei mandatului acestora, precum şi modificarea şi completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.96/29.03.2018.

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.
 
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/autorizare a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi a persoanelor juridice specializate, în vederea obţinerii calităţii de administrator de condominii de proprietari din Municipiul Făgăraş.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/202O/3/3.I/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.1, Operaţiunea A -Clădiri rezidenţiale în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 - obiectiv de investiţii “Reabilitarea termică blocuri de locuinţe din Municipiul Făgăraş în vederea creşterii eficienţei energetice

15.   Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Strada Iazul Morii tronson I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.202 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

16.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Strada Iazul Morii tronson II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.449 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

17.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Strada Morii”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.390 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

18.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Strada Doctor Ioan Şenchea tronson I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.756 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi completarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

19. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap.16, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

20. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
 
21. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap.19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
 
24. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe către dl.Piticaş Marcel Dănuţ, administrator al S.C.Ascari Comimpex S.R.L.a unui teren în suprafaţă de 8,50 mp, din suprafaţa totală de 21.117 mP> înscris în CF.nr. 100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, bl.45, ap.i.

26.    Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş.

27.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, str.Ghioceilor, nr.i, înscris în CF.nr.105759- C4-U1 Făgăraş.

28.    Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraş, al imobilului construcţie - apartament cu 2 (două) camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Braşov, înscris în CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraş, , imobil ce va avea destinaţia de 'unitate de învăţământ-creşă”.

29.    Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie "Pod rutier", situat în Făgăraş peste râul

30.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie, situat în Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Braşov, înscris în CF nr. 105822 Făgăraş, imobil ce va avea destinaţia de "unitate de învăţământ-creşă”, fiind prin natura destinaţiei sale de uz şi interes public.

31.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea PICL.nr.264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren- domeniul privat, situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.147, în suprafaţă de 7.500 mp din suprafaţa totală de 18.867 mp, înscrisă în CF.nr.105393 Făgăraş.
 
32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str.Câmpului, bl.A, D, E, G, H şi I aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

33.    Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C.

34.    Proiect de hotărâre privind desemnarea d-lui/d-nei    ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C.NITROPARC S.R.L.Făgăraş.

35.    Proiect de hotărâre privind alegerea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă 2020.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului dc ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Făgăraş pe anul 2020.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat" Făgăraş.

38   Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului "Vaier Literat” Făgăraş.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Spitalului Municipal "Dr Aurel Tulbure" Făgăraş.

40. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea liniei de gardă la domiciliu în specialităţile Radiologie şi imagistică medicală - Analize medicale în cadrul Spitalului Municipal "Dr Aurel Tulbure" Făgăraş.

41. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (APRILIE 2020).