PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIȚIA NR.1011 din data de 21 aprilie 2023 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi, 27 APRILIE 2023, orele 14:00

DISPOZIȚIA NR.1011
din data de 21 aprilie 2023

 

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi, 27 APRILIE 2023, orele 14:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a), alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de joi, 27 APRILIE 2023, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.
Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
A1I.5. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor Municipiului Făgăraș, prin afișare la sediul instituției și pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.

Anexă la Dispoziția nr.1011/2023
ORDINEA DE ZI
a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 27 APRILIE 2023, orele 14:00
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 MARTIE 2023 (ședință ordinară).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2023 la data de 31.03.2023.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2023.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 10.375 m P, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat in CF nr 107895 Făgăraș.

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilului teren intravilan în suprafață de 2.712 mp, teren care face parte din Zona de Agrement „Lacuri Beclean”, situat în Făgăraș, identificat in CF nr 107901 Făgăraș.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical”, proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.ioi224-Ci-U6 Făgăraș.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a imobilului apartament cu destinație „cabinet medical”, proprietate publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Plopului, bl.4A, sc.C, ap.2, identic cu cel înscris în CF.nr.ioi259-Ci-U17 Făgăraș.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.9396/06.08.1999, in sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică sub nr.1731/28.06.2022.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.17924/01.10.2012, in sensul schimbării concesionarului, ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică sub nr.1618/22.06.2022.

11.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.1162/10.02.2023, pentru imobilul construcție - apartament o cameră și dependințe, situat în Făgăraș, str.Luncii, Nr.2, Ap.3, înscris în CF nr. 102498-C1-U3 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

12.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.1163/10.02.2023, pentru imobilul construcție - apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str.Luncii, Nr.2, Ap.4, înscris în CF nr. 102498-C1-U4 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

13.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.1165/10.02.2023, pentru imobilul construcție - apartament două camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, Bl. 23, Ap.8, înscris în CF nr. 101410-C1-U24 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

14.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, Bl.21, Sc.A, Ap.18, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.101613 - C1-U20 Făgăraș, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.
 

15.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, Bl.12 G, Ap.66, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.101335 - C1-U63 Făgăraș, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.145/31.07.2017.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

18.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( MAI, IUNIE și IULIE 2023).

19. Raport de activitate pe anul 2022, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.33.077/19.04.2023, al domnului COLIBAȘ MIHAI-MĂDĂLIN ( consilier local Partida Romilor “Pro-Europa”).


20. Raport de Inspecție Economico-Financiară, întocmit în urma inspecției desfășurate în perioada 13.02.2023-29.03.2023 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov- Serviciul Inspecție Economico-Financiară Brașov, pentru analizarea înregistrării bunurilor din patrimoniul cultural mobil din cadrul Muzeului, ca fiind proprietatea Municipiului Făgăraș, urmând a fi înregistrate corespunzător în contabilitate.

21. Diverse.