PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIŢIA NR.1464 din data de 25 august 2023 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 31 AUGUST 2023, orele 12:00

DISPOZIŢIA NR.1464 din data de 25 august 2023
- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 31 AUGUST 2023, orele 12:00

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(l), art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de joi, 31 AUGUST 2023, orele 12:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Ordinea de zi constituie anexa la prezenta.
Art. 3. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.
Art.4. Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform Anexei menţionate la art.1.
Art. 5. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.7. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informaţiei, informare cetăţeni, registratură, monitorizare coordonare unităţi de învăţământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor Municipiului Făgăraş, prin afişare la sediul instituţiei şi pentru afişare pe^agrrnrdcŢnternet a unităţii administrativ teritoriale.

 
Anexă la Dispoziţia nr.1464/2023
ORDINEA DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 31 AUGUST 2023, orele 12:00


1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 27 IULIE 2023 (şedinţă ordinară).

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 AUGUST 2023 (şedinţă cxtraordinară-convoeată de îndată).

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 AUGUST 2023 (şedinţă extraordinară-convocată de îndată).

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2023.

4.1 - Amendament

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Sistem Inteligent de Management Urban în Municipiul Făgăraş”.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice actualizate faza PT, a devizului general actualizat faza PT şi a indicatorilor tehnico-economici faza PT pentru proiectul înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar cod proiect C311A0122000080, finanţat prin PNRR, apel de proiecte nr.PNRR/2022/C3/S/I.l.A.

7.    Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T Municipiul Făgăraş, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- „Rabla Plus”, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

7.1   -  Amendament

8.    Proiect de hotărâre privind participarea Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Făgăraş, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020- 2024- „Rabla Plus”, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

9.    Proiect de hotărâre privind participarea Poliţiei Locale Făgăraş, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- „Rabla Plus”, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

10.    Proiect de hotărâre privind participarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din MunicipiulFăgăraş, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- „Rabla Plus”, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

11.    Proiect de hotărâre privind participarea Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş, în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- „Rabla Plus”, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu.

12.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special - dl.Stelea Radu-Dan, în vederea exercitării votului favorabil în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu.
 
13.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării preambulului HCL.nr.178/29.06.2023.

14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107289 Făgăraş, în suprafaţă de 299 mp, aferent construcţiei- casă, situata in Fagaras stra Trandafirilor nr. 57, proprietate persoane fizice.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107290 Făgăraş, în suprafaţă de 312 mp, aferent construcţiei casă, situată în Făgăraş str Trandafirilor nr. 58, proprietate persoane fizice.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107300 Făgăraş, în suprafaţă de 270 mp, aferent construcţiei- casă, situată in Făgăraş str Trandafirilor nr. 68, proprietate persoană fizică.

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF.nr.107322 Făgăraş, în suprafaţă de 257 mp, aferent construcţiei casă, situată în Făgăraş, str.Trandafirilor, nr.90, proprietate persoane fizice.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107335 Făgăraş, în suprafaţă de 260 mp, aferent construcţiei- casă, situată în Făgăraş str Trandafirilor nr.103, proprietate persoane fizice.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.3, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U3, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
 
20.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.5, identificat în CF.nr.i205 Făgăraş, nr.top.1332 Cl- U5, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.6, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U6, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.7, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U7, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.8, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U8, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.9, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 Ci- U9, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.10, identificat în CF.nr.1205 Făgăraş, nr.top.1332 C1-U10, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului apartament cu destinaţia de „locuinţă”, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.27, ap.ll, identificat în CF.nr.i205 Făgăraş, nr.top.1332 C1-U11, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.
 
27.      Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.13 Decembrie, Bl.21, Sc.A, Ap.18, jud.Braşov, înscrisă în CF.nr.101613 - C1-U20 Făgăraş, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

28.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.13 Decembrie, Bl.12 G, Ap.66, jud.Braşov, înscrisă în CF.nr.101335 - C1-U63 Făgăraş, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

29.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Negoiu, BI.2A, Sc.A, Ap.i, judeţul Braşov, înscrisă în CF.nr.101569 - Ci - U46, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului- Lege nr.61/1990.

30.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 1235/13.06.2023 pentru imobilul teren intravilan proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Mălinului nr 2, identificat in CF 107470 Făgăraş, în suprafaţă de 208 mp, aferent construcţiei proprietate persoane fizice.

31.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.1162/10.02.2023, pentru imobilul construcţie - apartament o cameră şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.Luncii, Nr.2, Ap.3, înscris în CF nr. 102498-C1-U3 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

32.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.1163/10.02.2023, pentru imobilul construcţie - apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.Luncii, Nr.2, Ap.4, înscris în CF nr. 102498-C1-U4 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

33.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.1165/10.02.2023, pentru imobilul construcţie - apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, Bl. 23, Ap.8, înscris în CF nr. 101410-C1-U24 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.
 
34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor/dosarelor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii pentru acordarea de locuinţe A.N.L.

35.    Proiect de hotărâre privind atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş - strada Trandafirilor, strada Teiului, strada Stejarului, strada i Decembrie 1918.

36.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în dosar civil nr..1321/62/2022, stadiu procesual apel, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, în care Municipiul Făgăraş, prin Primar, respectiv Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, prin reprezentant legal, au calitatea de pârâţi în contradictoriu cu reclamanţii GOLAŞIU CORNELIU şi GOLAŞIU ILEANA, reprezentaţi legal de avocat TUDOR CHIUARIU, obiectul dosarului fiind expropriere.

37.    Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029 în Municipiul Făgăraş.

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr.i la HCL.nr.8/2023 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2023-2024.

39.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( SEPTEMBRIE 2023).

40.    Raport de activitate pe anul 2022 (octombrie-decembrie 2022), înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.47.379/23.08.2023, al doamnei LEABU-CORNEA IULIANA-FLORENTINA ( consilier local P.N.L.).

41.    Raport de activitate pe anul 2022 (iulie-decembrie 2022), înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.47.422/24.08.2023, al doamnei DOBREA ADINA-IONELA ( consilier local P.N.L.).

42.    Diverse.

 

Materiale in completare pentru Comisii Sedinta Ordinara 31 August 2023

 

1.      .Proiect de hotărâre privind asigurarea din bugetul local al Municipiului Făgăraş a hranei pentru 80 de elevi din învăţământul profesional, înscrişi la Colegiul “Aurel Vijoli” Făgăraş, prin Cantina de ajutor social din cadrul Direţiei de Asistenţă Socială Făgăraş.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale întocmit la nivelul UAT Făgăraş.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestic pe raza Municipiului Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Făgăraş din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras.