PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIȚIA NR.1531 din data de 22 septembrie 2023 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi, 28 SEPTEMBRIE 2023, orele 15:00

DISPOZIȚIA NR.1531
din data de 22 septembrie 2023

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de joi, 28 SEPTEMBRIE 2023, orele 15:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,
Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.l lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de joi, 28 SEPTEMBRIE 2023, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Art.2. Ordinea de zi constituie anexa la prezenta.
Art. 3. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate Ia sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.iirimaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.
Art.4. Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Făgăraș, în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art.i.
Art. 5. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.7. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informației, informare cetățeni, registratură, monitorizare coordonare unități de învățământ, arhivă, în vederea aducerii la^e , ’uiță locuitorilor Municipiului Făgăraș, prin afișare la sediul instituției și pentru afișare p jet a unității administrativ teritoriale.

Anexă la Dispoziția nr.1531/2023


ORDINEA DE ZI

a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 28 SEPTEMBRIE 2023, orele 15:00
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 31 AUGUST 2023 (ședință ordinară).

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2023.

3.Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor HCL.nr.299/14.12.2021 pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.54/26.02.2020 și aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr.7374/27.02.2020.

4.Proiect de hotărâre privind predarea către S.C.SALCO SERRV S.A. Făgăraș a unui număr de 450 recipiente-europubele de 120 L, în vederea implementării sistemului de colectare separată a deșeurilor în Municipiul Făgăraș.

5.Proiect de hotărâre privind darea în administrare, pe o perioadă de 5 ani, a imobilului clădire Incubator de afaceri, înscris în CF.nr. 103752 Făgăraș.


6.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului teren intravilan- trotuar în suprafață de 1.000 mp situat în Făgăraș, str. Tudor Vladimirescu, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str.
Mihai Eminescu, teren înscris în CF nr. 108338 Făgăraș, în suprafață de 375 mp, aferent construcției, situată in Făgăraș str. Mihai Eminescu nr.14, coproprietate persoană fizică și juridică.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. 13 Decembrie, teren înscris în CF nr. 108264 Făgăraș, în suprafață de 690 mp, aferent construcției- centru medical, situată în Făgăraș str. 13 Decembrie nr. 25, proprietate persoană juridică.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemțiune, a locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, Bl.12 G, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.ioi335-Ci-U66, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan- pășune, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu privat, situat în Făgăraș, Șoseaua Hurezului, în suprafață de 82.136 mp, înscris în CF nr. 103998 Făgăraș, în 2 loturi.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș - domeniu public, situat în Făgăraș, Cartier Combinat, înscris în CF nr. 108034 Făgăraș, în suprafață de 251.469 mp, în 3 loturi.


12.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință al Consiliului Local Făgăraș, instituit asupra imobilului teren intravilan edificat cu construcții, proprietatea Municipiului Făgăraș- domeniu privat, în suprafață de 250 mp, situat în Șoseaua Combinatului nr. 5 A Făgăraș înscris în CF nr. 107840 Făgăraș.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Str.Câmpului, bl.A, C, F, G, J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea lotului de sportivi handbal seniori-Divizia A Masculin, precum și aprobarea lotului de sportivi handbal seniori-Divizia A Feminin, pentru anul competițional 2023-2024.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare de întreținere/contribuție de hrană pentru copiii care frecventează Creșa „Mămăruța” în anul școlar 2023-2024.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraș, începând cu anul școlar 2023/2024.

17-Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( OCTOMBRIE 2023).
 

18.Diverse.
Spre avizare Comisiilor de specialitate : -Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului; -Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; - Comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură; - Comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement; - Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților; - Comisia de turism, relații externe și integrare europeană.

 

MENTIUNE: IN DOSARELE DE SEDINTA CERERILE SE REGASESC IN FORMA ORIGINALA, NEFIIND ANONIMIZATE

 

COMPLETARE A ORDINII DE ZI - MATERIALE IN COMPLETARE

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 SEPTEMBRIE 2023 (şedinţă extraordinară-convocată de îndată).

2.    Proiect de hotărâre privind atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş, strada 1 Decembrie 1918 - aferente blocurilor 47-47B-6-7A- 7B-7C-8A-8B-8C-8D-8E-9C-IOA-IIA-12A-13B.

3.    Proiect de hotărâre privind atribuirea locurilor de parcare nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Făgăraş, strada 1 Decembrie 1918 - aferente spaţiilor comerciale amplasate la parterul imobilelor - bloc 7B şi bloc 8B.

4.    Proiect de hotărâre privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş situate în Făgăraş, str. Plopului, bl. 12, ap. 84, ap. 92, ap. 12 şi str. Clorului nr. 8, jud. Braşov.

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 144/28.04.2022 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri in suprafaţa de 18379 mp, care se afla in coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publica "VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI FAGARAS - TRONSON 1".

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 145/28.04.2022 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri in suprafaţa de 11685 mP. care se afla in coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publica "VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI FAGARAS - TRONSON 2”.

7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea FI.C.L. nr. 146/28.04.2022 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri in suprafaţa de 91894 mp, care se afla in coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publica "VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI FAGARAS - TRONSON 3”.

8.    Raport de activitate pe anul 2022 (ianuarie 2022-decembrie 2022), înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.50.940/25.09.2023, al domnului consilier local LUDU AUREL CRISTIAN.

9.    Cerere înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.50.908/25.09.2023.

10.    Cerere înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.50.909/25.09.2023.

11.    Cerere înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.50.910/25.09.2023.

12.    Cerere înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.50.911/25.09.2023.

13.    Cerere înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.50.912/25.09.2023.

14.    Cerere înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraş sub nr.50.914/25.09.2023.