PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZITIANR.521 din data de 19 aprilie 2024 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras in §edinta ordinara pentru data de joi, 25 APRILIE 2024, orele 15:00

DISPOZITIANR.521
din data de 19 aprilie 2024

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras in §edinta ordinara pentru data de joi, 25 APRILIE 2024, orele 15:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARA§,
Jinand seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a ), alin.(3), alin. (5), art. 135, art, 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonan^a de Urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Fagara§, in sedin^a ordinara, cu prezenta fizica, pentru data de joi, 25 APRILIE 2024, orele 15:00, in sala de §edinfe a Consiliului Local din cadrul Primariei Municipiului Fagara§, cu urmatoarea ordine de zi prevazuta in Anexa la prezenta Dispozijie, care face parte integrants din aceasta.
Art.2. Ordinea de zi constitute anexa la prezenta.
Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consulate la sediul Primariei Municipiului Fagara$ - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind §i afi?ate pe site-ul primariei, potrivit opfiunii consilierilor locali- www, primaria-fagaras.ro, sec^iunea Proiecte de hotarari.
Art.4.Proiectele de hotarare se avizeaza de catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Fagara§, in baza competen^elor acestora, conform Anexei men^ionate la art.i.
Art. 5. Membrii Consiliului Local al Municipiului Fagara§ sunt invita^i sa formuleze §i sa depunS amendamente asupra proiectelor de hotarari. i Art. 6. Prezenta dispozifie se poate contesta de cei interesafi la instanfa competenta, in termenul prevazut de lege.
Art.7. Dispozi^ia se comunica Institufiei Prefectului Jude^ului Bra§ov, Primarului Muncipiului Fagara§, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informa^iei, informare cetafeni, registratpra, monitorizare coordonare unitafi de inva^amant, arhiva, in vederea aducerii la cuno§tin^a locuitorilor Municipiului Fagaras, prin afisare la sediul institufiei si pentru afisare pe
PRIMAR,
GHEORGHE
a unita^ii administrativ tjeritoriale.

Anexa la Dispozi|ia nr.521/2024
ORDINEADE ZI


a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Fagara§, convocat pentru data de joi, 25 APRILIE 2024, orele 15:00
1. Depunerea juramantului domnului consilier local TRIMBITAS SILVIU.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al §edintei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MARTIE 2024 (§edin|a ordinara).

3.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pentru trimestrul I 2024 la data de 31.03.2024.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2024.

5. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a parcarilor cu plata, aflate pe domeniul public al Municipiului Fagaras.

7.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului special acordat prin HCL.nr.219/26.08.2019 ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “ISO MEDIU” IN DOMENIUL SALUBRIZARII LOCALITATILOR DIN JUDEfUL BRA$OV, in scopul implementarii acquis comunitar in domeniul managementului de§eurilor de ambalaje.

8.P.roiect de hotarare privind respingerea prelungirii Contractului de concesiune nr.15.925/01.07.2014, incheiat intre Municipiul Fagaras §i Asociafia Vlavian.

9. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului teren in suprafata de 17 mp, care apartine domeniului privat al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras, Cartier Negoiu, identificat in CF.nr. 108533 Fagaras.

10. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului teren in suprafata de 38 mp, care apartine domeniului privat al Municipiului Fagaras, situat in Fagaras.
Cartier Negoiu, identificat in CF.nr. 108534 Fagaras.

11.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica deschisa, a imobilului teren in suprafata de 221 mp, edificat cu construct Ci, care apartine domeniului privat al Municipiului Fagara§, situat in Fagaras, str.Mihai Eminescu, identificat in CF.nr. 104055 Fagaras.

12. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1400/2024 pentru imobilul apartament doua camere §i dependinte, situat in Fagaras, str.13 Decembrie, bl.22, ap.4, inscris in CF.nr.ioi276-Ci-Ui9 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

13. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1401/2024 pentru imobilul apartament trei camere si dependinte, situat in Fagaras, str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.C, ap.10, inscris in CF.nr. 100753-C1-U44 Fagaras, proprietatea Statului Roman, aprobat la vanzare.

14. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1403/2024 si aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situate in Fagaras, str.Ciocanului, nr.4, ap.4, identificat in CF.nr.io6i69-Ci-U4 Fagaras si a terenului aferent in cota de 6360/28800.


15. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr.1404/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situate in Fagara§, str.Ciocanului, nr.4, ap.2, identificat in CF.nr.io6i69-Ci-U2 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 3787/28800.

16. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr. 1405/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagara§, str.Ciocanului, nr.4. ap.5, identificat in CF.nr. 106169- C1-U5 Fagara? §i a terenului aferent in cota de 2844/28800.

17. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr. 1406/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagara§, str. Ciocanului, nr. 4, ap. 6, identificat in CF.nr. 106169- C1-U6 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 6399/28800.

18. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr 1407/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagara§, str.Ciocanului nr. 16., ap. 1, identificat in CF.nr. 106175- C1-U1 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 4278/30700.

19. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr. 1408/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagara§, str. Ciocanului, nr. 16, ap. 2, identificat in CF.nr. 106175- C1-U2 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 5410/30700.

20. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr. 1409/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagaras, str. Ciocanului, nr. 16, ap. 3, identificat in CF.nr. 106175- C1-U3 Fagara? ?i a terenului aferent in cota de 3271/30700.

21. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluare nr. 1410/2024 §i aprobarea' vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinta, situat in Fagara§, str. Ciocanului, nr. 16, ap. 5, identificat in CFnr. 106175- C1-U5 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 2265/30700.

22. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluate nr. 1411/2024 si aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuin^a, situat in Fagara§, str. Clorului, nr. 2, ap. 1, identificat in CF.nr. 106181- C1-U1 Fagara? §i a terenului aferent in cota de 6462/25200.

23. Proiect de hotarare privind insu§irea Raportului de evaluate nr. 1412/2024 §i aprobarea vanzarii imobilului apartament cu destinatia de locuinlja, situat in Fagara?, str. Clorului, nr. 2, ap. 2', identificat in CF.nr. 106181- C1-U2 Fagara§ §i a terenului aferent in cota de 6462/25200.

24. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe, cu respectarea dreptului de preemtiune, a imobilului teren - intravilan, proprietatea Municipiului Fagara? - domeniu privat, situat in Fagara?, str. Trandafirilor, teren inscris in CF nr. 107308 Fagara§, in suprafata de 305 mp, aferent constructiei - casa, situata in Fagaras, str. Trandafirilor, nr. 76, proprietate persoana fizica. ' }

25. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagara§, a bunurilor aferente proiectului „Extindere §i modernizare sistem de canalizare in interiorul periurban al Municipiului Fagara§, judetul Brasov, zona Galati”, precum §i a altor bunuri rezultate din lucrarile - extinderi §i bran§amente efectuate la reteaua de alimentare cu apa §i canalizare a Municipiului Fagara§.

26.Proiect de hotarare privind modificarea §i completarea Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa §i canalizare nr. 9/2009 prin predarea bunurilor rezultate din investitii §i lucrari in infrastructura de alimentare cu apa §i canalizare executate §i finalizate pe domeniul public al Municipiului Fagara§ in cadrul proiectului - “Extindere si modernizare sistem de canalizare in teritoriul periurban al Municipiului Fagaras, Judetul Brasov, Zona Galati”, cu incheierea actului aditional in acest sens.

27. Proiect de hotarare privind prima inscriere a imobilului teren cu destinatia ’’drum”, in suprafata de 160 mp, situat pe str. Dr Ioan §enchea F.N., ca fund de uz §i interes public local §i atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Fagara§.
 

28. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a imobilului apartament cti destinatie “cabinet medical”, proprietate publica a Municipiului Fagara§, situat in Fagara§, str.Plopului, H.4A, Sc.C, ap.2, identic cu cel inscris in CF.nr.ioi256-Ci-Ui7 Fagara§.

29. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de inchiriere pentru locuin^ele din Fondul Locativ al Municipiului Fagara§.

30. Proiect de hotarare privind luarea in evidenta §i atribuirea locurilor de parcare de re^edinta nou amenajate pe domeniul public al Municipiului Fagara§

31. Proiect de hotarare privind numirea a 3*membri administratori provizorii in Consiliul de Administrate al S.C. Pie^e, Targuri §i Oboare Fagara§ S.R.L. pana la finalizarea procedurii de selecte, dar nu mai mult de 5 luni, in sensul implementarii guvernan|ei corporative.

32. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare §i Functionare al Comisiei de selectie §i nominalizare a candidatilor pentru postul de membru in cadrul Consiliilor de administrate ale intreprinderilor publice la nivelul Municipiului Fagara§.

33. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare §i Functionare actualizat, a Organigramei §i a Statului de functii al CUibului Sportiv Municipal Fagara§ actualizate.

34. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate §i fmantate din bugetui local al Municipiului Fagara§, pentru anul 2024.

35. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine §i siguranta publica al Serviciului Politia Locala Fagaras pe anul 2024.


36. Proiect de hotarare privind alegerea unui consider ca pre§edinte de §edint:a (MAI 2024).

37.1nformare din partea dnei Pandrea Manuela, inregistrata la Municipiul Fagara§ sub nr.38.156/17.04.2024.

38.1nformare din partea dnei Mocean nr.38.157/17.04.2024.
Daniela, inregistrata la Municipiul Fagara§ sub
39. Diverse.
Spre avizare Comisiilor de specialitate : Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finance §i administrarea domeniului public §i privat al municipiului; -Comisia de organizare §i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protec(ia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice §i de arhitectura; - Comisia pentru servicii publice, pentru corner!: §i agriculture; - Comisia pentru activity §tiin(ifice, inva(amant; culte, sanatate, culture, protec(ie sociala, sportive §i de agrement; - Comisia pentru administra(ia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i liberta|ilor ceta(ene§ti, problemele minorita(ilor; - Comisia de turism, rela(ii externe §i integrare europeana.